การป้องกันอันตรายจากแสงแดด (PHOTO PROTECTION)

Authors

  • มนตรี อุดมเพทายกุล ศูนย์ผิวหนัง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

มนตรี อุดมเพทายกุล, ศูนย์ผิวหนัง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-12

How to Cite

อุดมเพทายกุล ม. (2015). การป้องกันอันตรายจากแสงแดด (PHOTO PROTECTION). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 1(2, July-December), 6–14. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31940