การตรวจจับด้วยปรากฏการณ์ฮอลล์ (HALL EFFECT SENSORS)

Authors

  • ชาญณรงค์ น้อยบางยาง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ชาญณรงค์ น้อยบางยาง, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-12

How to Cite

น้อยบางยาง ช. (2015). การตรวจจับด้วยปรากฏการณ์ฮอลล์ (HALL EFFECT SENSORS). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 1(2, July-December), 15–29. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31942