ปริมาณวิเคราะห์โดยเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่น (QUANTITATIVE ANALYSIS BY X-RAY DIFFRACTION)

Authors

  • สุธรรม ศรีหล่มสัก สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • อ่อนลมี กมลอินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ธิดารัตน์ เพริศแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • กฤษดา ภูมลี สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Abstract

บทคัดย่อ     เอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่น (X-ray diffraction) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดชนิดหนึ่งในงานวิเคราะห์ทางวัสดุศาสตร์ (material science) อย่างไรก็ตามนักวิจัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ค่อยนำเครื่องมือวิเคราะห์ชนิดนี้มาทำปริมาณวิเคราะห์ (quantitative analysis) การทดลองนี้เป็นการสาธิตการนำเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่นมาทำปริมาณวิเคราะห์ ผลการทดลองแสดงว่าเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่นสามารถวิเคราะห์หาวัฏภาค (phases) ซึ่งเป็นส่วนผสมของสารที่ไม่รู้ (unknown) ได้ค่าถูกต้องแม่นยำใกล้เคียงกับความเป็นจริง การทดลองนี้จึงสามารถนำไปจัดทำเป็นปฏิบัติการในการเรียนการสอนเกี่ยวกับเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่นในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ราคาแพงให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ายิ่งขึ้น  Abstract
     X-ray diffraction is one of the most general used tool in material science. However, few Thai researchers used X-ray diffraction to do quantitative analysis. This experiment demonstrates the way to use X-ray diffraction to do quantitative analysis. Result shown that X-ray diffraction can accurately analyze the phase compositions of unknown mixture. This experiment can be used to set up an experiment for an undergraduate or graduate student in X-ray diffraction laboratory class. This could result in worthier utilization of the expensive equipment.  

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สุธรรม ศรีหล่มสัก, สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ่อนลมี กมลอินทร์, สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ธิดารัตน์ เพริศแก้ว, สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กฤษดา ภูมลี, สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-13

How to Cite

ศรีหล่มสัก ส., กมลอินทร์ อ., เพริศแก้ว ธ., & ภูมลี ก. (2015). ปริมาณวิเคราะห์โดยเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่น (QUANTITATIVE ANALYSIS BY X-RAY DIFFRACTION). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 1(2, July-December), 111–124. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/32022