การจัดการวัฒนธรรมและทัศนศิลป์

Authors

  • วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการมหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

วิรุณ ตั้งเจริญ, อธิการมหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-13

How to Cite

ตั้งเจริญ ว. (2015). การจัดการวัฒนธรรมและทัศนศิลป์. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 1(1, January-June), 1–6. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/32033