ปริมาณสังกะสีในผักกาดดองกระป๋องและปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสังกะสีในกระป๋อง (ZINC QUANTITY IN PICKLED MUSTARD GREEN AND FACTORS AFFECTING ZINC DISSOLVING FROM CAN)

Authors

  • สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สุปริณญา มองเพ็ชร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

zinc, pickled mustard green

Abstract

บทคัดย่อ

     การศึกษาหาปริมาณโลหะหนักสังกะสีที่ปนเปื้อนอยู่ในตัวอย่างผักกาดดองกระป๋องและหาปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสังกะสีในผักกาดดองกระป๋องด้วยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโทรเมตรี ทำการเก็บตัวอย่างจากร้านค้าในจังหวัดขอนแก่น สุ่มเก็บตัวอย่าง 1 ชนิด ในแต่ละเดือน เป็นเวลา 8 เดือน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาปริมาณสังกะสีและปัจจัยเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บ และเก็บตัวอย่างอีก 2 ชนิด เพื่อศึกษาปัจจัยด้านอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บ พบว่าตัวอย่างที่เก็บได้ในแต่ละเดือนมีปริมาณสังกะสี 0.409±0.04 (0.367-0.450), 0.535±0.10 (0.437-0.632), 0.418±0.11 (0.309-0.526), 0.591±0.07 (0.525-0.656), 0.368±0.06 (0.304-0.432), 0.400±0.08 (0.317-0.481), 0.437±0.06 (0.378-0.495), 0.452±0.06 (0.387-0.516) ppm ตามลำดับ ปริมาณสังกะสีในแต่ละเดือนมีความแตกต่างกัน (p<0.05) แต่ไม่สัมพันธ์กับระยะเวลาการผลิตก่อนหลัง การเก็บผักกาดดองกระป๋องในระยะเวลา 2 เดือน ที่อุณหภูมิห้องและที่อุณหภูมิ 4C ไม่พบความแตกต่างกันของปริมาณสังกะสี (p>0.05) ค่าขีดจำกัด (Detection limit) ของวิธีการวิเคราะห์นี้เท่ากับ 0.012 ppm ค่าร้อยละของการกลับคืน (% recovery) ของสังกะสี ที่ความเข้มข้น 0.25, 0.5, และ 0.9 ppm เท่ากับ 103.02, 99.84, 101.36 และค่าร้อยละของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพันธ์ (%R.S.D.) เท่ากับ 4.05, 1.49, 0.72 ตามลำดับ

จากการศึกษานี้พบว่า สังกะสีที่ตรวจพบในผักกาดดองกระป๋องเกิดจากการปนเปื้อนมากกว่าเกิดจากการละลายจากภาชนะที่บรรจุ และปริมาณสังกะสีที่ตรวจพบอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานอาหารกระป๋องของกระทรวงสาธารณสุข คือไม่เกิน 100 พีพีเอม

 

Abstract  

 

     The study of zinc quantity in pickled mustard green and  the factors affect on zinc dissolving from can by atomic absorption spectrometry, the samples were collected from grocery stores in Khon Kaen province. One type of pickled mustard green was collected every month, all together eight months for analysis of zinc quantity and time affect. Two types were collected for study of temperature and time affect. This study found that, zinc quantity in every month was 0.409±0.04 (0.367-0.450), 0.535±0.10 (0.437-0.632), 0.418±0.11 (0.309-0.526), 0.591±0.07 (0.525-0.656), 0.368±0.06 (0.304-0.432 ), 0.400±0.08 (0.317-0.481), 0.437±0.06 (0.378-0.495), 0.452±0.06 (0.387-0.516) ppm, respectively and this show the difference of zinc quantities between months (p<0.05) but not related between before or after producing duration and between keeping for 2 months at the room temperature and the temperature at 4 degrees Celsius (P>0.05). Detection limit of this method is 0.012 ppm, percent recovery (% recovery) is 103.02, 99.84, 101.36 at 0.25, 0.5, 0.9 ppm and %R.S.D. is 4.05, 1.49, 0.72,  respectively.

The finding from this study indicates that the zinc quantity in pickled mustard green was originated by contamination more than dissolution from can. Zinc quantity in pickled mustard green was not more than maximum limit (100 ppm) of Ministry of Public Health standard.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุปริณญา มองเพ็ชร, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-17

How to Cite

อุษณาวรงค์ ส., & มองเพ็ชร ส. (2015). ปริมาณสังกะสีในผักกาดดองกระป๋องและปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสังกะสีในกระป๋อง (ZINC QUANTITY IN PICKLED MUSTARD GREEN AND FACTORS AFFECTING ZINC DISSOLVING FROM CAN). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 1(1, January-June), 76–82. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/32096