ผลของน้ำยาล้างคลองรากฟันต่อความแข็งแรงของพันธะของเรซินซีลเลอร์ (EFFECT OF ROOT CANAL IRRIGATING SOLUTION ON BOND STRENGTH OF RESIN SEALER)

Authors

  • วรวุฒิ สหัสเนตร ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
  • สุวิทย์ วิมลจิตต์ ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์), วท.ม.(วิทยาเอ็นดดอนต์), อ.ท.(วิทยาเอ็นโดอนต์) ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Bond strength, root canal irrigating solution, root canal sealer

Abstract

บทคัดย่อ
      การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาถึงผลของน้ำยาที่ใช้ในการล้างคลองรากฟันต่อเรซินซีลเลอร์สำหรับอุดคลองรากฟันชนิด เอนโด เรซ และ เอเอช พลัส โดยศึกษาในฟันกรามน้อยแท้คลองรากฟันเดียว จำนวน 45 ซี่ นำมาตัดส่วนตัวฟันออกและทำการแบ่งครึ่งฟันในทิศทางใกล้แก้มใกล้ลิ้น สร้างแบบหล่อขี้ผึ้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร บนซีกฟันที่ผ่านการตกแต่งคลองรากฟันด้วยเกท กริดเดน ดริล สุ่มแบ่งฟันออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 30 ตัวอย่าง กลุ่มที่ 1 แช่ในน้ำเกลือเป็นเวลา 3 นาที กลุ่มที่ 2 แช่ในกรดเอธีลีนไดเอมีนเตตราอเซติกความเข้มข้นร้อยละ 17 เป็นเวลา 1 นาที และ โซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 5.25 เป็นเวลา 3 นาที กลุ่มที่ 3 แช่ในคลอเฮกซิดีน กลูโคเนตความเข้มข้นร้อยละ 2 เป็นเวลา 3 นาที ซับให้แห้งด้วยแท่งกระดาษซับ และแบ่งฟันแต่ละกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 15 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบกับซีลเลอร์ทั้งสองชนิด ผสมซีลฃเลอร์ตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำแล้วจึงนำใส่แบบหล่อและรอให้แข็งตัวเต็มที่เป็นระยะเวลา 1 อาทิตย์ นำเข้าเครื่องทดสอบความแข็งแรงไมโครเชียร์ บอนด์  บันทึกค่าที่ทำให้แรงยึดติดกับผนังคลองรากฟันล้มเหลว ในหน่วยของเมกกะปาสคัล ผลการทดลองพบว่า ค่าแรงยึดติดของเอเอช พลัสเมื่อล้างด้วยคลอเฮกซีดีนมีค่าสูงสุดเท่ากับ 1.14+0.31 เมกกะปาสคัล และค่าต่ำสุดพบในกลุ่มของเอ็นโดเรซเมื่อล้างด้วยน้ำเกลือเท่ากับ 0.48+0.16 เมกกะปาสคัล เมื่อทำการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองปัจจัยและการเปรียบเทียบเชิงซ้อนของค่าเฉลี่ยแต่ละคู่ พบว่าชนิดของซีลเลอร์และน้ำยาล้างคลองรากฟันมีผลต่อแรงยึดติดของซีลเลอร์อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05)โดยที่การล้างคลองรากฟันด้วยคลอเฮกซิดีนหรือล้างด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์ร่มกับกรดเอธีลีนไดเอมีนเตตราอเซติกให้ค่าแรงยึดติดสูงกว่าการล้างด้วยน้ำเกลืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และแรงยึดติดของซีลเลอร์ชนิด เอเอช พลัสมีความแตกต่างจากเอ็นโดเรซในทุกวิธีล้างคลองรากฟัน (p<0.05) ซึ่งจากผลการทดลองนี้สามารถสรุปได้ว่าแรงยึดติดของเรซินซีลเลอร์มีการเปลี่ยนแปลงตามชนิดของน้ำยาล้างคลองรากฟันและชนิดของซีลเลอร์สำหรับอุดคลองรากฟัน   Abstract

 

      The purpose of this study was to compare the bond strength of Endorez and AH plus after using different irrigating solutions. The crown of forty five permanent single rooted premolars were removed and cut in bucco-lingual direction. The wax mold, diameter 2 mm, was constructed on root canal wall which was instrumented by gate glidden drill. Ninety root halves were randomly divided into three groups for 30 specimens each. Group 1 was immersed in normal saline solution for 3 minutes. Group was immersed in 17% ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA) for 1 minute and 5.25% sodium hypochlorite (NaOCl) for 3 minutes. Group 3 was immersed in 2%Chlorhexidine gluconate (CHX) for 3 minutes. Each group was subdivided into 2 subgroups of 15 samples for testing with 2 sealers. The spaces in the wax mold were dried with paper point and filled with endodontic sealer assigned. The micro shear bond strength was measured and recorded in the unit of MPa. The results showed that the bond strength of AH plus after using 2% CHX was 1.14+0.31 MPa which was the highest bond strength. The lowest bond strength was found in the group of EndoRez after NSS immersion which was 0.48+0.16 MPa. Statistical analysis using a two way ANOVA and LSD revealed that the group of using 2% CHX and NaOCl plus with EDTA showed significantly higher bond strength than that was immersed in NSS (p<0.05). The bond strength of AH Plus differ from Endo Rez in every type of irrigating solution (p<0.05). From this experiment, it could conclude that the bond strength of resin sealer was affected by type of irrigating solution and type of root canal sealer.


Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

วรวุฒิ สหัสเนตร, ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุวิทย์ วิมลจิตต์, ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์), วท.ม.(วิทยาเอ็นดดอนต์), อ.ท.(วิทยาเอ็นโดอนต์) ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-17

How to Cite

สหัสเนตร ว., & วิมลจิตต์ ส. (2015). ผลของน้ำยาล้างคลองรากฟันต่อความแข็งแรงของพันธะของเรซินซีลเลอร์ (EFFECT OF ROOT CANAL IRRIGATING SOLUTION ON BOND STRENGTH OF RESIN SEALER). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 1(1, January-June), 100–108. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/32098