การเรียนรู้ทางการแพทย์ผ่านเครือข่ายไร้สาย (MOBILE LEARNING IN MEDICINE THROUGH WIRELESS NETWORK)

Authors

  • ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

Wireless network, Medicines, Mobile learning

Abstract

บทคัดย่อ

     ปัจจุบันเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว Mobile Learning หรือ M-Learning เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนที่อาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคมแบบไร้สายมาช่วย โดยผู้เรียนสามารถเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาได้ การเรียนการสอนรูปแบบนี้ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความสะดวก เพราะผู้เรียนสามารถจัดเวลาเรียนและเลือกเวลาเรียนได้ตามความเหมาะสม ระบบการเรียนการสอนรูปแบบนี้ยังก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ หรือทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้เรียน และผู้สอนได้เป็นอย่างดี การนำ M-learing มาใช้ในการเรียนการสอนทางด้านการแพทย์ โดยเฉพาะในระยะคลีนิคซึ่งเป็นการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและการสอนหัตการไปพร้อมๆกัน ณ ห้องตรวจคนไข้นอก บนหอผู้ป่วยใน หรือในห้องผ่าตัด สามารถช่วยเสริมสร้างบรรยากาสในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกันจนสามารถบรรลุตามจุดประสงค์ของการเรียนได้ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิด เจตคติที่ดีต่อการเรียน ช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการทำงาน และเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นการก้าวทันต่อความเจริญก้าวหน้าในยุคของโลกที่ไร้พรมแดน นอกจากนี้การนำรูปแบบการเรียนแบบเคลื่อนที่ทางการแพทย์ระยะคลีนิคผ่านเครือข่ายไร้สายมาใช้ ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการผลิตแพทย์เพิ่มได้เป็นอย่างดียิ่ง เพราะการเรียนรู้แบบ M-Learning สามารถใช้เป็นรูปแบบการเรียนกับนักศึกษาจำนวนมากได้


Abstract


     In the present globalization era, modern telecommunication technology has been growing unexpectedly. Mobile learning (M-Learning) is a choice of study through wireless mobile equipments such as mobile phone or personal laptop. Through these modern tools, it makes learners more comfortable because the learners are able to set their own schedule to study anywhere. Apart from that, M-learning can make good interaction between learners and teachers. Application of M-learning for medical students at Out Patient Department (OPD), In Patient Department (IPD) or Operating Room (OR) for clinical study and practice could facilitate a good attitude in learning for the students and make them follow the objectives of studying by themselves. M-learning is also the way to improve in efficiency of study and thinking skill of learners. It also helps the learners in working competency, social and problem solving skills. This remote study, in addition, makes the learners modernized and goes with the globalization era. Since M-learning could be applied for teaching to a big group of students, its utilization in clinical medical teaching strongly supports the policy of government in increasing the number of medical doctors every year.


Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา, หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-04-29

How to Cite

ศรีจันทรา ถ. (2015). การเรียนรู้ทางการแพทย์ผ่านเครือข่ายไร้สาย (MOBILE LEARNING IN MEDICINE THROUGH WIRELESS NETWORK). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 2(supplement 1, January), 1–9. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/33330