ผลขององศาการฉีดต่อสมรรถนะและการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้าเมื่อใช้ไดเมทิลอีเทอร์เป็นเชื้อเพลิงหลัก (INFLUENCE OF INGECTION TIMING ON PERFORMANCE AND COMBUSTION OF AN IDI ENGINE FUELLED WITH DME)

Authors

  • คณิต วัฒนวิเชียร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อัคฆพงศ์ สถาวรินทุ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

Combustion, Di-Methyl Ether, Injection Timing

Abstract

บทคัดย่อ

     ไดเมทิลอีเทอร์ (DI-Methyl Ether, DME) เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่สะอาด มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดและสามารถนำมาใช้ทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลได้โดยปราศจากควันดำ แต่เนื่องจาก DME มีค่าความร้อนน้อยกว่าน้ำมันดีเซล ทำให้แรงบิดที่สภาวะภาระสูงสุดที่ได้ต่ำกว่า การวิเคราะห์ผลของการปรับองศาการฉีดที่มีต่อการปล่อยพลังงานจากการเผาไหม้จากข้อมูลความดันที่วัดได้จากการใช้ DME เป็นเชื้อเพลิงหลักในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้าขนาดเล็ก พบว่าการใช้เพลาลูกเบี้ยวที่ปรับแต่งเพื่อเพิ่มองศาการฉีดเชื้อเพลิงล่วงหน้า 4 องศา จะได้ค่าประสิทธิภาพ การเปลี่ยนพลังงานเชื้อเพลิงสูงสุด และเมื่อวิเคราะห์จากความดันในท่อจ่ายเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ พบว่าการฉีดของเชื้อเพลิง DME มีช่วงล่าช้าของการฉีดเนื่องจากคุณสมบัติการอัดตัวได้ที่สูงกว่าดีเซล เมื่อเชื้อเพลิงถูกฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้จะจุดระเบิดทันที ซึ่งแสดงผลในงานวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้การประยุกต์ใช้ DME เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป


Abstract


      DME (DI-Methyl Ether) is a clean alternative fuel. Its physical and chemical properties are suitable for using in a compression ignition engine with less black smoke emissions. Therefore, it is very attractive to be used for diesel substitution. However, the lower in DME’s heating value may results in the lower of maximum engine brake torque performance. The analysis results of influence of injection timing on performance and combustion of a small IDI engine fuelled with DME in this study was revealed that the maximum engine fuel conversion efficiency were improved when employed a modified cam for advance injection timing of 4 degree. Results from the fuel line pressure and combustion analysis were also shown that there were some injection delay due to the compressibility effect of DME and DME will be suddenly burnt after injected into the engine combustion chamber. The outcomes from this work are very useful information for the efficient use of DME as alternative fuel.


Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

คณิต วัฒนวิเชียร, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

 

อัคฆพงศ์ สถาวรินทุ, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

 

Downloads

Published

2015-04-30

How to Cite

วัฒนวิเชียร ค., & สถาวรินทุ อ. (2015). ผลขององศาการฉีดต่อสมรรถนะและการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้าเมื่อใช้ไดเมทิลอีเทอร์เป็นเชื้อเพลิงหลัก (INFLUENCE OF INGECTION TIMING ON PERFORMANCE AND COMBUSTION OF AN IDI ENGINE FUELLED WITH DME). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 2(supplement 1, January), 19–30. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/33391