การศึกษาเด็นส์อิแวจินาตัสในฟันของคนไทยจำนวนหนึ่ง (A STUDY OF DENS EVAGINATUS IN PREMOLAR TEETH OF A THAI POPULATION)

Authors

  • ชินาลัย ปิยะชน ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วรสิทธิ์ วิทยศิริ ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่

Keywords:

Dens evaginatus, Premolar, Developmental anomaly

Abstract

บทคัดย่อ

      เด็นส์อิแวจินาตัสเป็นความผิดปกติระหว่างการเจริญของฟัน ทำให้มีลักษณะทางกายวิภาคเป็นปุ่มนูนบนด้านบดเคี้ยวของฟัน ซึ่งเมื่อมีการสึกหรอหรือการแตกหักของปุ่มนูนจะทำให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อรอบรากฟันได้ การศึกษานี้สำรวจจากฟันกรามน้อยที่ถอนจากประชากรไทยกลุ่มหนึ่ง จำนวน 467 ซี่ เป็นฟันกรามน้อยบน 304 ซี่ ฟันกรามน้อยล่าง 163 ซี่ บันทึกจำนวนฟันที่มีปุ่มนูนบนด้านบดเคี้ยวเพื่อนำมาหาค่าร้อยละ จากนั้นเลือกเฉพาะฟันที่มีปุ่มนูนทั้งหมด 11 ซี่ มาตัดฟันผ่านปุ่มนูนตามแนวใกล้แก้มใกล้ลิ้นด้วยเครื่องตัดความเร็วต่ำ นำชิ้นฟันมาสังเกตภายใต้กำลังขยาย 20 เท่า เพื่อจำแนกลักษณะโพรงเนื้อเยื่อในฟันด้านใต้ปุ่มนูน ผลการศึกษาพบว่า มีเด็นส์อิแวจินาตัสร้อยละ 2.35 โดยฟันกรามน้อยบนพบร้อยละ 1.64 ฟันกรามน้อยล่างพบ ร้อยละ 3.68 ลักษณะโพรงเนื้อเยื่อด้านใต้ปุ่มนูนมีหลากหลายรูปแบบทั้งแบบโพรงกว้าง โพรงแคบ แยกออกจากโพรงเนื้อเยื่อหลักในตัวฟันต่อกับโพรงเนื้อเยื่อหลักในฟันและบบไม่มีโพรงด้านใน

 

Abstract


      Dens evaginatus is a developmental anomaly in permanent teeth that clinically presents a tubercle on the occlusal surface. Fracture or wear of the tubercle often causes pulpal and periapical pathosis. The percentage of Dens evaginatus was reported by observing the extracted teeth of a group of Thai population. The samples were 304 of maxillary premolars and 163 of mandibular premolars. The results showed that 2.35% of 467 teeth have occlusal tubercles, 0.64% in maxillary premolars and 3.68% in mandibular premolars. Total 11 premolars with the occlusal tubercles were sectioned in order to observe an internal anatomy of the pulp space under 20 x magnifacations. There were various types of pulp space found: narrow pulp horns, wide pulp horns, isolated pulp horn remnants and no pulp horn.


Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ชินาลัย ปิยะชน, ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วรสิทธิ์ วิทยศิริ, ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-04-30

How to Cite

ปิยะชน ช., & วิทยศิริ ว. (2015). การศึกษาเด็นส์อิแวจินาตัสในฟันของคนไทยจำนวนหนึ่ง (A STUDY OF DENS EVAGINATUS IN PREMOLAR TEETH OF A THAI POPULATION). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 2(supplement 1, January), 40–46. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/33398