การพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (DESIGN AND DEVELOPMENT SOFTWARE FOR SMALL AND MEDIUM CERAMICS INDUSTRIAL IMPROVEMENT WITH QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT)

Authors

  • อนันตกุล อินทรผดุง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • นำคุณ ศรีสนิท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Small and medium ceramic industries, Quality function deployment, Software design

Abstract

บทคัดย่อ

      งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ โดยซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยกลั่นกรองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและลดความสูญเสียของข้อมูลความต้องการ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายออกแบบสามารถติดสินใจแนวทางที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดีที่สุดตามกำลังทรัพยากรที่มีอยู่ การออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศโดยใช้งานบนโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซลล์ เวอร์ชั่น 2007 หรือเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า ร่วมกับหลักการของเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า โดยแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นบ้านคุณภาพที่ประกอบไปด้วยเมทริกซ์ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาซอฟแวร์เพื่อเพิ่มคุณภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อใช้งานบนไมโครซอฟต์เอ็กเซลล์ นั้นสามารถพัฒนาด้านภาษีวีบีเอ (VBA) โดยแบ่งขั้นตอนการใช้งานทั้งหมด 10 ขั้นตอน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้ผู้ประกอบหรือฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพผ่านซอฟร์แวร์ที่พัฒนาขึ้น

 

Abstract


      The objective of this research is to design and develop software in the small and medium ceramic industries for ceramic-product improvement. This software captures the requirements of small and medium ceramic industries and reduces the requirement lost. The designer helps to decide guidelines in response to customer needs with limited amount of resources. This study design and develop software for small and medium ceramic industries using Microsoft Excel 2007 or previous versions including concept of quality function deployment (QFD) or house of quality. It consists of several sections or sub matrices jointed together in various ways, each containing information related to the others. As a result of this research, we found that the design and development of such software for the QFD technique using Microsoft Excels can be developed with visual basic application (VBA), which is separated into 10 steps and after the completion of all steps, the program will have the house of quality resulting in the product design.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อนันตกุล อินทรผดุง, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นำคุณ ศรีสนิท, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-05-01

How to Cite

อินทรผดุง อ., & ศรีสนิท น. (2015). การพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (DESIGN AND DEVELOPMENT SOFTWARE FOR SMALL AND MEDIUM CERAMICS INDUSTRIAL IMPROVEMENT WITH QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 2(supplement 1, January), 126–135. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/33466