วิธีการตรวจสอบความง่วงจากคลื่นไฟฟ้าสมอง (MONITORING DROWSINESS BASED ON ELECTROENCEPHALOGRAM ANALYSIS)

Authors

  • สุชาดา ตันติสถิระพงษ์ Department of Electrical Engineering, Faculty of engineering, Srinakharinwirot University
  • วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์ Department of Electrical Engineering, Faculty of engineering, Srinakharinwirot University

Keywords:

Drowsiness, Electroencephalogram (EEG), Power spectra analysis, Infinite Impulse Response (IIR) filter

Abstract

บทคัดย่อ

      จากหลักฐานความสูญเสียที่เกิดขึ้นทุกปี อุบัติเหตุบนถนนยังคงเป็นปัญหาสังคมมายาวนาน ความอ่อนล้า และความง่วงของคนขับรถเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีอัตราการเสียชีวิตสูงเพราะความสามารถในการรับรู้ของคนขับรถลดลง ดังนั้นการตรวจสอบความง่วงเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่สำคัญวิธีหนึ่ง งานวิจัยนี้จึงนำเสนอวิธีการตรวจสอบความง่วงจากคลื่นไฟฟ้าสมองโดยใช้ตัวกรองสัญญาณดิจิตอลแบบ Infinete Impulse Response (IIR) การคำนวณค่าพลังงานสเปกตรัม (power spectra) ของคลื่นไฟฟ้าสมอง และระบุสถานะของสัญญาณจากค่าพลังงานดังกล่าว ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีนี้สามารถระบุระดับการรับรู้ระหว่างหลับและตื่นได้แม่นยำ

 

 

Abstract


      Road accidents have been a social concern for several decades as evident in the large amount of losses and damages every year. Driver’s fatigue and drowsiness is one of major reasons which yield high fatality rate because of the decline in the driver’s consciousness. Therefore, detecting driver’s drowsiness is of prime importance in preventing such accidents. This research proposes an electroencephalogram-based drowsiness estimation algorithm that combines IIR filtering, electroencephalogram (EEG) power spectra analysis and the classification based on optimal threshold. The results demonstrated that it is feasible to accurately determine the subjects’ alertness.


Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สุชาดา ตันติสถิระพงษ์, Department of Electrical Engineering, Faculty of engineering, Srinakharinwirot University

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์, Department of Electrical Engineering, Faculty of engineering, Srinakharinwirot University

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-05-01

How to Cite

ตันติสถิระพงษ์ ส., & เสนะวงศ์ ว. (2015). วิธีการตรวจสอบความง่วงจากคลื่นไฟฟ้าสมอง (MONITORING DROWSINESS BASED ON ELECTROENCEPHALOGRAM ANALYSIS). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 2(supplement 1, January), 136–141. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/33467