สายอากาศสตับรูปโบที่ป้อนด้วยสายนำสัญญาณระนาบร่วมแบบสองความถี่ชนิดปรับเปลี่ยนร่องประกบ DUAL-BAND CPW-FED BOWTIE STUB ANTENNAS WITH MODIFIED COUPLING SLOTS

Authors

  • ประกาศิต ตันติอลงการ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Keywords:

สองความถี่ ป้อนด้วยสายนำสัญญาณระนาบร่วม สตับรูปโบ ร่องประกบรูปสี่เหลี่ยม ร่องประกบรูปตัวยู ร่องประกบรูปตัวแอล

Abstract

 

บทคัดย่อ

                บทความวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบสายอากาศสตับรูปโบที่ป้อนด้วยสายนำสัญญาณระนาบร่วมแบบสองความถี่ชนิดปรับเปลี่ยนร่องประกบทั้ง 3 แบบ โดยจำลองการทำงานของสายอากาศด้วยโปรแกรมออกแบบวงจรความถี่สูง IE3D จากผลการทดสอบสายอากาศที่สร้างขึ้นพบว่าสายอากาศสามารถนำไปใช้งานแบบ
องความถี่ได้ การวัดค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์ที่ค่าสูญเสียย้อนกลับที่ -10 dB สายอากาศแบบร่องประกบรูปสี่เหลี่ยม มีอิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์ย่านความถี่ต่ำ 1352 MHz (2015-3367 MHz) ย่านความถี่สูง 969 MHz (5031-6000 MHz) สายอากาศร่องประกบรูปตัวยูมีอิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์ที่ย่านความถี่ต่ำ 1560 MHz (1952-3512 MHz) ย่านความถี่สูง 1132 MHz (5022-6154 MHz) สายอากาศร่องประกบรูปตัวแอลมีอิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์
ย่านความถี่ต่ำ 1594 MHz (1963-3557 MHz) ย่านความถี่สูง 1116 MHz (4859-5975 MHz) ซึ่งแถบความถี่อยู่ในย่านการใช้งานของระบบสื่อสารไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11b/g ที่ความถี่ 2.4 GHz มาตรฐาน IEEE802.11a ที่ความถี่ 5.2 GHz มาตรฐาน IEEE802.16a ที่ความถี่ 5.2 GHz มาตรฐาน IEEE802.16d ที่ความถี่ 5.8 GHz และ LTE (Long Term Evolution) หรือ 4G ที่ความถี่ 2.3 GHz และ 2.6 GHz

 

 

Abstract

                This paper presents the designation and implementation of Dual-Band CPW-fed Bowtie stub Antenna with Modified Coupling Slots as 3 types. The antennas has been designed and simulated by IE3D program. The result shows the proposed antennas can be achieved dual-band operations. The maximum impedance bandwidth for a -10 dB return loss of rectangle-shaped slot antenna at lower frequency band is 1352 MHz (2015-3367 MHz), the upper frequency band is 969 MHz (5031-6000 MHz), the U-shaped slot antenna, lower frequency band is 1560 MHz (1952-3512 MHz), the upper frequency band is 1132 MHz (5022-6154 MHz), the L-shaped slot antenna, lower frequency band is 1594 MHz (1963-3557 MHz), the upper frequency band is 1116 MHz (4859-5975 MHz). These antennas can be employed for several application bands such as IEEE802.11b/g at frequency 2.4 GHz, IEEE802.11a at frequency 5.2 GHz, IEEE802.16a at frequency 5.2 GHz, IEEE802.16d at frequency 5.8 GHz and LTE (Long Term Evolution) or 4G at frequency 2.3 GHz and 2.6 GHz.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ประกาศิต ตันติอลงการ, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2016-04-07

How to Cite

ตันติอลงการ ป. (2016). สายอากาศสตับรูปโบที่ป้อนด้วยสายนำสัญญาณระนาบร่วมแบบสองความถี่ชนิดปรับเปลี่ยนร่องประกบ DUAL-BAND CPW-FED BOWTIE STUB ANTENNAS WITH MODIFIED COUPLING SLOTS. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 7(13, January-June), 27–40. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/54434