ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้าในจังหวัดกระบี่ THE EFFECTS OF DECISION FACTORS ON POWER PLANTS CONSTRUCTION IN KRABI PROVINCE

Authors

  • วัฒนพนธ์ สุวรรณเนาว์ หลักสูตรวิชาการจัดการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปฐมทัศน์ จิระเดชะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

ปัจจัยการตัดสินใจ การสร้างโรงไฟฟ้า

Abstract

บทคัดย่อ

               การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างโรงไฟฟ้าในจังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ในจังหวัดกระบี่ จำนวน 180 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent Samples t-test) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regressions)

               ผลการศึกษาพบว่า ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ในจังหวัดกระบี่ มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างโรงไฟฟ้าโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีปัจจัยด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเป็นอันดับสูงที่สุด และมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้าโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีการตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้า ด้านความมั่นคงของพลังงาน เป็นอันดับสูงที่สุด

               ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างโรงไฟฟ้า ด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและต้นทุนการผลิต มีผลต่อการตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้า ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.00 และ 0.20 ตามลำดับ และปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างโรงไฟฟ้า ด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้า มีผลต่อการตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้า ด้านความมั่นคงทางพลังงาน และด้านเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในอนาคต โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.00 อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

 

 

Abstract

            The objective of this research is to study the analysis of power plants construction factors in Krabi Province. The sample group of this study consists of 180 people, who are the community leaders and citizen in Krabi Province. The used statistics for analyzing are descriptive statistics, which comprises frequencies and means, and inferential statistics, namely, independent samples t-test and multiple linear regressions.

According to the result of the study, factors relating to decision making on building the power plant had the high opinion level in overall by having the factor relating to decision making on building the power plant in terms of power system security with the highest rank. And the overall opinion level of decision making on building the power plant was high by having the factor relating to decision making on building the power plant in terms of energy security with the highest rank.

The result of hypothesis testing on factors affecting decision making on building the coal power plant in Krabi revealed that the factor relating to decision making on building the power plant in terms of power system security and production costs affected decision making on building the power plant in terms of an increase in efficiency of the electricity generation by having values of the correlation coefficient at 0.00 and 0.20, respectively. The factor relating to decision making on building the power plant in terms of power system security affected decision making on building the power plant in terms of energy security with a value of the correlation coefficient at 0.00. And, the factor relating to decision making on building the power plant in terms of power system security affected decision making on building the power plant in terms of future power system stability with a value of the correlation coefficient at 0.00 and its statistically significant level at 0.05.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

วัฒนพนธ์ สุวรรณเนาว์, หลักสูตรวิชาการจัดการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปฐมทัศน์ จิระเดชะ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2016-04-18

How to Cite

สุวรรณเนาว์ ว., & จิระเดชะ ป. (2016). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้าในจังหวัดกระบี่ THE EFFECTS OF DECISION FACTORS ON POWER PLANTS CONSTRUCTION IN KRABI PROVINCE. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 7(14, July-December), 15–24. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/54890