การสะสมโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) ในหอยตลับ (Meretrix meretrix, Linnaeus, 1758) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ยที่รองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในเขตตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี THE ACCUMULATION OF

Authors

  • เสถียรพงษ์ ขาวหิต ภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เกษม จันทร์แก้ว ภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • วศิน อิงคพัฒนากุล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • อรอนงค์ ผิวนิล ภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ชาตรี นิ่มปี ภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

โลหะหนัก หอยตลับ (Meretrix meretrix, Linnaeus, 1758) พื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย รองรับน้ำทิ้ง ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

Abstract

บทคัดย่อ

        การศึกษาการสะสมโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) ในเนื้อเยื่อหอยตลับ (Meretrix meretrix, Linnaeus, 1758) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ยที่รองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยแบ่งการศึกษาหอยตลับประกอบศึกษาเนื้อเยื่อหอยตลับ เนื้อเยื่อหอยตลับต้มและเนื้อเยื่อหอยตลับแช่น้ำทะเล และทำการเก็บตัวอย่างในช่วงเวลาน้ำทะเลลงต่ำสุดในเดือนกันยายน 2555 (ฤดูฝน) และมีนาคม 2556 (ฤดูร้อน) ผลการศึกษาพบว่าโลหะหนักที่สะสมในเนื้อเยื่อหอยตลับ เนื้อเยื่อหอยตลับต้ม และเนื้อเยื่อหอยตลับแช่น้ำทะเลมีความแตกต่างกัน และเนื้อเยื่อหอยตลับแช่น้ำทะเลพบค่าอาร์เซนิก (As) มากที่สุดเท่ากับ 30.29 ไมโครกรัมต่อลิตร และปรอท (Hg) น้อยที่สุด เท่ากับ 00.15 ไมโครกรัมต่อลิตร เมื่อทำการเปรียบเทียบความเข้มข้นของโลหะหนักที่สะสมในเนื้อเยื่อหอยตลับยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อนำหอยตลับไปรับประทานแล้วไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

 Abstract

         The study of accumulation of  heavy metals (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) in hard clam (Meretrix meretrix, Linnaeus, 1758) living within coastal area of laem phak bia receiving effluent from phetchaburi municipal wastewater treatment system, laem phak bia sub district, ban laem district, phetchaburi province. The concentrations of heavy metals of hard clam are studied experiments; hard clam tissues, boiled hard clam tissues and sea-soaked hard clam tissues. This sample collection was monitored and recorded at the lowest sea levels in September 2012 (rainy season) and March 2013 (summer season). This study has found that hard clam shows statistically significant effect on heavy metals concentration in hard clam tissues, boiled hard clam tissues and sea-soaked hard clam tissues. The highest average concentrations that where recorded where of Arsenic, at 30.29 micrograms/liter (As) found in sea-soaked hard clam tissues. The lowest average concentrations were found to be Lead, recorded at 0.015  micrograms/liter (Hg) and found in sea-soaked hard clam tissues. These records do not exceed the present environmental safety standards. The hard clam in the treated water from the wastewater treatment system within these coastal areas are all safe to eat, in being edible and do not cause any harm after consumption

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

เสถียรพงษ์ ขาวหิต, ภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เกษม จันทร์แก้ว, ภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วศิน อิงคพัฒนากุล, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อรอนงค์ ผิวนิล, ภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชาตรี นิ่มปี, ภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2016-04-18

How to Cite

ขาวหิต เ., จันทร์แก้ว เ., อิงคพัฒนากุล ว., ผิวนิล อ., & นิ่มปี ช. (2016). การสะสมโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) ในหอยตลับ (Meretrix meretrix, Linnaeus, 1758) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ยที่รองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในเขตตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี THE ACCUMULATION OF. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 7(14, July-December), 64–74. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/54909