การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบดาต้าแอกควิซิชั่นต้นทุนต่ำด้วย LabVIEW DEVELOPMENT AND APPLICATION OF A LOW COST DATA ACQUISITION SYSTEM WITH LABVIEW

Authors

  • อดิศักดิ์ ร่มพุฒตาล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Keywords:

ระบบดาต้าแอกควิซิชั่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ แลบวิว

Abstract

บทคัดย่อ

            บทความนี้นำเสนอการออกแบบระบบดาต้าแอกควิซิชั่นที่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตอนุกรม โดยระบบดาต้าแอกควิซิชั่นจะถูกดำเนินการด้วยโปรแกรม LabVIEW ซึ่งสามารถควบคุมการรับส่งข้อมูลและแสดงค่าที่คอมพิวเตอร์ โปรแกรม LabVIEW เป็นโปรแกรมที่ถูกใช้กันอย่างกว้างขวางในรูปแบบการเขียนโปรแกรมแบบสัญลักษณ์รูปภาพซึ่งการออกแบบระบบจะอยู่ในรูปแบบบล็อกทำให้ใช้เวลาในการเขียนโปรแกรมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมในรูปแบบตัวอักษรโดยทั่วไป ระบบดาต้าแอกควิซิชั่นได้พัฒนาให้มีต้นทุนต่ำโดยการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 ระบบดาต้าแอกควิซิชั่นถูกนำไปประยุกต์ใช้ในโหมดการทำงานของดิจิตอลอินพุต และดิจิตอลเอาต์พุตซึ่งประสิทธิภาพเหมือนกับ ระบบดาต้าแอกควิซิชั่นที่มีราคาแพง ส่วนการประยุกต์ใช้ในโหมดอนาลอกอินพุตเพื่อไปตรวจวัดอุณหภูมิให้ผลความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย เนื่องจากค่าความละเอียดของเอทูดีคอนเวอร์เตอร์มีจำนวนบิตน้อยกว่าระบบดาต้าแอกควิซิชั่นที่มีราคาแพง

 

 


Abstract

            This article proposes the design of the data acquisition system (DAQ), which can be connected to a computer via serial port. The data acquisition system is implemented in LabVIEW, which is able to control the transmission of the data and display at the computer screen. LabVIEW is a widely used graphical programming environment which allows designing systems in a block-based manner in shorter times as compared to the commonly used text-based programming languages. The data acquisition system is developed to provide a low cost by using microcontroller MCS-51 family. DAQ can apply to the digital input and output mode. The efficiency is similar to a high cost data acquisition system. The application of the analog input mode for monitoring the temperature provides a small mistake because of the resolution of the A/D converter which is less than a high cost data acquisition.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

อดิศักดิ์ ร่มพุฒตาล, ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2016-04-18

How to Cite

ร่มพุฒตาล อ. (2016). การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบดาต้าแอกควิซิชั่นต้นทุนต่ำด้วย LabVIEW DEVELOPMENT AND APPLICATION OF A LOW COST DATA ACQUISITION SYSTEM WITH LABVIEW. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 7(14, July-December), 75–86. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/54912