การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าความต้านทานแรงเฉือนระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม และโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว A STUDY OF FACTORS AFFECTING ON SHEAR STRENGTH BETWEEN STAINLESS STEEL AND LEAD-FREE SOLDER

Authors

  • อรจิตร แจ่มแสง สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
  • ปิยะวรรณ สูนาสวน สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
  • นิวัฒน์ มูเก็ม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

Keywords:

โลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว โลหะเติม ความต้านทานแรงเฉือน เหล็กกล้าไร้สนิม

Abstract

บทคัดย่อ

            วัตถุประสงค์ของบทความฉบับนี้เพื่อกำหนดตัวแปรกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับการบัดกรีระหว่างเหล็กหล้าไร้สนิม AISI 304 และโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว Sn-0.3Ag-0.7Cu เมื่อกำหนดตัวแปร คือ ระยะต่อเกย พื้นผิวของโลหะพื้นและระยะห่างระหว่างชิ้นงาน เมื่อผลตอบสนอง คือ ความต้านทานแรงเฉือนของรอยต่อ ในการทดลองใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองด้วยวิธีทากูชิสำหรับเลือกตัวแปรการบัดกรีที่เหมาะสม จากการทดลองผลพบว่า
ตัวแปรการบัดกรีส่งผลกระทบต่อความต้านทานแรงเฉือน โดยตัวแปรการบัดกรีที่เหมาะสมได้จากการกำหนดระยะ
ต่อเกย 10 มิลลิเมตร พื้นผิวของโลหะพื้นที่ 600 กริต ระยะช่องว่าง 0.3 มิลลิเมตร ผลการทำนายปรากฏว่ามีค่าความต้านทานแรงเฉือนสูงสุด 107.89 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร และจากการทดลองยืนยันผลจากการทำนายตัวแปรที่เหมาะสมมีค่าความผิดพลาดน้อยกว่า 3.50 %

 

 

 

Abstract

            This paper aims to determine the parameters of appropriate process on soldering between AISI 304 stainless steel and Sn-0.3Ag-0.7Cu lead-free solder. The parameters determined in this study were lap joint, base metal surface and the space of each work piece whereas the responses were shear resistance of joint. In this study, Taguchi method was used as experimental design technique for selecting optimized soldering parameters. The findings reveal that soldering parameters influencing the shear resistance. Moreover, the optimal soldering parameters were determined from the clearance of lap joint 10 mm, base metal surface was 600 grids, and the clearance was 0.3 mm. In addition, the result ofFrom there it appears that the prediction value of maximum shear resistance 107.89 Newton per square millimeter.prediction reveals that the value of maximum shear resistance was 107.89 N/mm2. Finally, this study had also been verified that the result of prediction error was less than 3.50 %.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อรจิตร แจ่มแสง, สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปิยะวรรณ สูนาสวน, สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิวัฒน์ มูเก็ม, สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2016-04-18

How to Cite

แจ่มแสง อ., สูนาสวน ป., & มูเก็ม น. (2016). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าความต้านทานแรงเฉือนระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม และโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว A STUDY OF FACTORS AFFECTING ON SHEAR STRENGTH BETWEEN STAINLESS STEEL AND LEAD-FREE SOLDER. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 7(14, July-December), 87–96. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/54913