การศึกษาลักษณะเฉพาะของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบสำหรับการดูดซับโปรตีนอัลบูมีน CHARACTERISATION OF TITANIUM DIOXIDE NANOTUBE ARRAYS FOR ADSORPTION OF BOVINE SERUM ALBUMIN

Authors

  • อารียา เอี่ยมบู่ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • โชคชัย พุทธรักษา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วรมน แหล่งหล้า ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • รชตวรรณ กมลเพชร ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ การดูดซับ โปรตีนอัลบูมิน เทคนิคยูวี-วิสิเปิลสเปกโทรสโคปี

Abstract

 

บทคัดย่อ

            การดูดซับโปรตีนบนพื้นผิวของแข็งเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน ดังนั้นการเข้าใจถึงพฤติกรรมการดูดซับของโปรตีนบนของแข็งจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาการดูดซับโปรตีนอัลบูมีนบนท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ โดยใช้เทคนิคยูวี-วิสิเปิลสเปกโทรสโคปี
ผลการทดลองแสดงว่ามีการดูดซับโปรตีนอัลบูมีนบนท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ และมีการดูดซับที่สภาวะคงที่ โดยเวลาที่ใช้ในการดูดซับเพียงแค่ 1 ชั่วโมง ผลการทดลองแสดงการดูดซับของโปรตีนอัลบูมีนแบบชั้นเดียวบนท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ

 

 

Abstract

         The adsorption of protein onto solid surfaces is a very complex phenomenon. It is very important to understand the behaviour of protein on the solid surface. The goal of this research was to study the adsorption of Bovine Serum Albumin (BSA) onto titanium dioxide nanotube arrays using UV-Visible spectroscopy. The result indicated adsorption of BSA on the titanium dioxide nanotube arrays. The BSA adsorbed on titanium dioxide nanotube arrays reached steady value within one hour. Moreover, the result indicated a monolayer of the protein on titanium dioxide nanotube arrays.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อารียา เอี่ยมบู่, ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โชคชัย พุทธรักษา, ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วรมน แหล่งหล้า, ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รชตวรรณ กมลเพชร, ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2016-04-18

How to Cite

เอี่ยมบู่ อ., พุทธรักษา โ., แหล่งหล้า ว., & กมลเพชร ร. (2016). การศึกษาลักษณะเฉพาะของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบสำหรับการดูดซับโปรตีนอัลบูมีน CHARACTERISATION OF TITANIUM DIOXIDE NANOTUBE ARRAYS FOR ADSORPTION OF BOVINE SERUM ALBUMIN. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 7(14, July-December), 97–109. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/54918