การหาค่าเปอร์เซ็นต์อิมพีแดนซ์โวลต์เทจของหม้อแปลงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก AN APPROPRIATE IMPEDANCE VOLTAGE PERCENTAGE COMPUTATION OF GENERATOR TRANSFORMER FOR SMALL POWER PRODUCER

Authors

  • อุษณี อนันตผลสมบัติ สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ระบบความร้อนร่วม ค่าตัวประกอบกำลัง เปอร์เซ็นต์อิมพีแดนซ์โวลต์เทจ

Abstract

บทคัดย่อ

        ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนโครงการมากขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการขนาดเล็ก จึงมีความคล่องตัวในการก่อสร้าง งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการหาค่าเปอร์เซ็นต์อิมพีแดนซ์โวลต์เทจของหม้อแปลงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่จะทำให้ค่าตัวประกอบกำลังและค่ากระแสลัดวงจร ณ จุดเชื่อมต่อเครือข่ายไฟฟ้ามีค่าตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยทำการจำลองแบบโรงไฟฟ้าขนาดเล็กประเภทระบบความร้อนร่วม ที่มีปริมาณการผลิตไฟฟ้า 120 เมกกะวัตต์ ปรับค่าเปอร์เซ็นต์อิมพีแดนซ์โวลต์เทจของหม้อแปลงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ ตั้งแต่ 12.5% โดยปรับขึ้นครั้งละ 0.5% พบว่าค่าเปอร์เซ็นต์อิมพีแดนซ์โวลต์เทจที่ 12.5-20.5% ทำให้ค่าตัวประกอบกำลัง ณ จุดเชื่อมต่อกับการไฟฟ้ามีค่าอยู่ในช่วง 0.85 ตามหลังถึง 0.85 นำหน้า เป็นไปตามข้อกำหนดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมีค่ากระแสลัดวงจรจากโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก มีค่าในช่วง 4.03-4.67 กิโลแอมแปร์ กล่าวได้ว่า โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทระบบความร้อนร่วม ขนาด 120 เมกกะวัตต์ ควรเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่มีค่ากระแสลัดวงจรของเครือข่ายก่อนการเชื่อมต่อโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในช่วง 16.12-35.97 กิโลแอมแปร์ และเลือกค่าเปอร์เซ็นต์อิมพีแดนซ์โวลต์เทจของหม้อแปลงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ ในช่วง 12.5-20.5% ให้สอดคล้องกับ ค่าตัวประกอบกำลังและค่ากระแสลัดวงจร ณ จุดเชื่อมต่อเครือข่ายไฟฟ้า ให้เป็นไปตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญาเฟิร์ม ระบบความร้อนร่วม

 

 

 

Abstract

        Number of small power producer (SPP) has grown up according to Thailand Power Development Plan and the number of project tend to increase in the future as the projects are small and easy to construct. This research was conducted to find impedance voltage percent (%Z) of gas turbine generator transformer that makes the power factor and short circuit current at the connection with power grid to meet the requirement of Electricity Generating Authority of Thailand. This research simulated a small power plant of 120 MW and adjusted the impedance voltage percent of gas generator transformer from 12.5% step up 0.5% times. The impedance voltage percent at 12.5%-20.5% making the power factor at the connection are in the range of 0.85 lagging to 0.85 leading according to the requirements of Electricity Generating Authority of Thailand. The short circuit current ranges from 4.03 to 4.67 kilo amperes. In conclusion, Small power producer 120MW, Cogeneration type, Single line diagram as the simulated model should select the location of project by short circuit current at connection with power grid before connected SPP range from 16.12-35.97 kiloamperes and consider impedance voltage percent of gas generator transformer range from 12.5%-20.5%. Then the power factor and short circuit current at the connection point to power grid will be according to the connection regulation of Electricity Authorities of Thailand.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อุษณี อนันตผลสมบัติ, สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปฐมทัศน์ จิระเดชะ, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2016-04-18

How to Cite

อนันตผลสมบัติ อ., & จิระเดชะ ป. (2016). การหาค่าเปอร์เซ็นต์อิมพีแดนซ์โวลต์เทจของหม้อแปลงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก AN APPROPRIATE IMPEDANCE VOLTAGE PERCENTAGE COMPUTATION OF GENERATOR TRANSFORMER FOR SMALL POWER PRODUCER. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 7(14, July-December), 110–128. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/54922