การปรับปรุงสมบัติการละลายของท่อนาโนคาร์บอน THE IMPROVEMENT OF SOLUBILITY PROPERTIES OF CARBON NANOTUBES

Authors

  • ธนวัชร์ สมตัว สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Keywords:

ท่อนาโนคาร์บอน การปรับปรุงฟังก์ชัน คุณสมบัติการละลาย

Abstract

บทคัดย่อ

         ท่อนาโนคาร์บอนเป็นวัสดุที่กำลังได้รับความสนใจเนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ดีเยี่ยม ได้แก่คุณสมบัติเชิงกล ความร้อน เคมี และทางไฟฟ้า แต่เนื่องจากท่อนาโนคาร์บอนไม่ละลายทั้งในน้ำและตัวทำละลายอินทรีย์ รวมถึงมีการกระจายตัวน้อย จึงทำให้การนำไปใช้ประโยชน์อยู่ในวงแคบ การปรับปรุงฟังก์ชันของท่อนาโนคาร์บอนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการปรับปรุงคุณสมบัติการละลายและการกระจายตัวของท่อนาโนคาร์บอน ตัวเติมฟังก์ชันสำหรับการปรับปรุงฟังก์ชันบนท่อนาโนคาร์บอนได้แก่ กรดแก่ พอลิเมอร์ โลหะ สารชีวโมเลกุล และสารประกอบที่มีหมู่อัลคิลและอะโรมาติก ท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเติมด้วยตัวเติมฟังก์ชันเหล่านี้พบว่าละลายในตัวทำละลายต่างๆ ได้ดีกว่าท่อนาโนคาร์บอนแบบปกติ

 

 

Abstract

         Carbon nanotubes are interested materials due to their excellent unique properties such as mechanical, thermal, chemical, and electronic properties. However, the carbon nanotubes are insoluble in both water and organic solvents and less dispersion. Thus the use of carbon nanotube is in narrow range. The functionalization of carbon nanotubes is an efficiency method, which has been used extensively to improve its solubility and dispersion properties. The functionalizing agents for functionalization on carbon nanotubes are strong acid, polymer, metal, biomolecule, and compound containing alkyl and aromatic. The carbon nanotubes, which functionalized by these functionalizing agents were more soluble in solvents than pristine carbon nanotubes.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ธนวัชร์ สมตัว, สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2016-04-18

How to Cite

สมตัว ธ. (2016). การปรับปรุงสมบัติการละลายของท่อนาโนคาร์บอน THE IMPROVEMENT OF SOLUBILITY PROPERTIES OF CARBON NANOTUBES. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 7(14, July-December), 143–154. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/54926