ผลของสารช่วยติดที่มีต่อความคงทนของสีผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน้ำตาล THE EFFECT OF MORDANTS ON THE COLORFASTNESS OF NATURAL BROWN COLORED COTTON FABRIC

Authors

  • กชกร สกุลบริสุทธิ์ สาขาคหกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

ฝ้ายสีน้ำตาลธรรมชาติ สารช่วยติดความคงทนของสี

Abstract

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสีและผลของสารช่วยติดต่อความคงทนของสีของผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน้ำตาลสารช่วยติดที่ทดลองใช้ ได้แก่ สารส้ม เหล็ก โครมและดีบุก วิเคราะห์ค่าสีและค่าความคงทนของสีต่อแสง ต่อการซักและต่อการซักและฟอกขาว วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้ one-way analysis of variance และ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ผลการศึกษาพบว่า ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน้ำตาล ค่า L* ของตัวแปรควบคุมและตัวแปรที่ศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง 33.49 - 50.14 ค่า a* ของตัวแปรควบคุมและตัวแปรที่ศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง 4.96- 12.05 ค่า b* ของตัวแปรควบคุมและตัวแปรที่ศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง 13.93 - 25.26 ค่า C* ของตัวแปรควบคุมและตัวแปรที่ศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง 14.79 - 27.99 และค่า h* ของตัวแปรควบคุมและตัวแปรที่ศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง 64.49 - 70.39 ค่า dE* ของการเปลี่ยนสีจากการอาบแสงของตัวแปรควบคุมและตัวแปรที่ศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง 0.58 –3.00 ค่า dE* ของการเปลี่ยนสีจากการซักของตัวแปรควบคุมและตัวแปรที่ศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง 0.84 – 6.23 ค่า dE* ของการเปื้อนสีจากการซักของตัวแปรควบคุมและตัวแปรที่ศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง 1.04 – 2.49  ค่า dE* จากการซักและฟอกขาวของตัวแปรควบคุมและตัวแปรที่ศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง 0.88 – 9.25 ชนิดของสารช่วยติดมีผลต่อความคงทนของสีต่อแสง ความคงทนของสีต่อการซักและความคงทนของสีต่อการซักและฟอกขาว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

 

 

Abstract

          The objectives of this research were to study the color and the effect of mordant on the colorfastness of natural brown colored cotton fabric.  The factor of this experiment was the type of mordants which were potassium aluminiumsulphate, ferrous sulphate, potassium dichromate, and stannous chloride.  The following were analyzed: color values, colorfastness to light, colorfastness to laundering and colorfastness to laundering and bleaching, using one way analysis of variance and Duncan’s New Multiple range Test (DMRT).  The results found that the L* values of controlled variable and variables in the study were between 33.49 - 50.14, the a* values of controlled variable and variables in the study were between 4.96- 12.05, the b* values of controlled variable and variables in the study were between 13.93 - 25.26, the C* values of controlled variable and variables in the study were between 14.79 - 27.99 and the h* values of controlled variable and variables in the study were between 64.49 - 70.39.  The dE* values on color change of colorfastness to light of controlled variable and variables in the study were between 0.58 – 3.00. The dE* values on color change of colorfastness to laundering of controlled variable and variables in the study were between 0.84 – 6.23.  The dE* values on color staining of colorfastness to laundering of controlled variable and variables in the study were between 1.04 – 2.49.  The dE* values on color change of colorfastness to laundering and bleaching of controlled variable and variables in the study were between 0.88 – 9.25.  The type of mordant significantly affected the dE* values of colorfastness to light, colorfastness to laundering and colorfastness to laundering and bleaching at the .05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

กชกร สกุลบริสุทธิ์, สาขาคหกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2016-04-29

How to Cite

สกุลบริสุทธิ์ ก., ไกรสุวรรณ ส., & ภิรมย์ธรรมศิริ ข. (2016). ผลของสารช่วยติดที่มีต่อความคงทนของสีผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน้ำตาล THE EFFECT OF MORDANTS ON THE COLORFASTNESS OF NATURAL BROWN COLORED COTTON FABRIC. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 8(15, January-June), 1–11. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/55855