การศึกษาและวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์ที่เกิดจากหลอดไดโอดเปล่งแสงของไฟถนน STUDY AND ANALYSIS THE EFFECT OF HARMONICS NOISE IN LED STREET LIGHT

Authors

  • สัณฐิติ อยู่มาก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ศุลี บรรจงจิตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Keywords:

หลอดไดโอดเปล่งแสงไฟถนน ชุดขับหลอด สัญญาณรบกวน วงจรกรองสัญญาณรบกวน

Abstract

บทคัดย่อ

        งานวิจัยนี้ทำเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ด้านพลังงานและคุณภาพกำลังไฟฟ้าของระบบที่ใช้งานหลอดไดโอดเปล่งแสงไฟถนน และออกแบบวงจรกรองฮาร์มอนิกเพื่อแก้ไขปัญหาฮาร์มอนิกที่เกิดจากชุดขับหลอดไดโอดเปล่งแสง โดยทำการสร้างชุดทดลองวงจรกรองฮาร์มอนิกเพื่อเปรียบเทียบกัน 3 วิธี ได้แก่ วงจรกรองฮาร์มอนิกแบบตัวเหนี่ยวนำด้านแหล่งจ่าย, วงจรกรองฮาร์มอนิกแบบจูนความถี่ลำดับที่ 3 ร่วมกับตัวเหนี่ยวนำด้านแหล่งจ่าย และวงจรกรองฮาร์มอนิกแบบจูนความถี่ลำดับที่ 5 ร่วมกับ ตัวเหนี่ยวนำด้านแหล่งจ่ายเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบในด้านพลังงานและคุณภาพกำลังไฟฟ้ากับระบบที่ไม่มีการติดตั้งวงจรกรอง เพื่อหาวงจรกรองฮาร์มอนิกที่เหมาะสมในการใช้งานร่วมกับชุดขับหลอดไดโอดเปล่งแสงที่มีคุณภาพดี แต่อาจก่อให้เกิด ฮาร์มอนิกแทนการใช้งานชุดขับหลอดที่คุณภาพสูงซึ่งมีราคาแพง เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้งาน

 

 

Abstract

        The purpose of this research is to study power characteristics of LED street lighting compared to High Pressure Sodium (HPS) lighting, analyze electrical harmonics using LED instead of HPS for street lighting system, and also design a filter to eliminate or reduce the disturbance caused by the LEDs driver in order to improve the power quality of the system. The main goal of the designed filter is to be used to ordinary LEDs street lighting driver to increase its performance to be equivalent as the high grade LEDs street lighting driver, which is generally much more expensive; this will reduce the cost of users.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สัณฐิติ อยู่มาก, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศุลี บรรจงจิตร, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2016-05-02

How to Cite

อยู่มาก ส., เง่าพิทักษ์กุล อ., & บรรจงจิตร ศ. (2016). การศึกษาและวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์ที่เกิดจากหลอดไดโอดเปล่งแสงของไฟถนน STUDY AND ANALYSIS THE EFFECT OF HARMONICS NOISE IN LED STREET LIGHT. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 8(15, January-June), 66–77. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/56097