แอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพ

ผู้แต่ง

  • วรวัฒน์ จันทร์ตัน สาขาวิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์
  • ยุวธิดา ชิวปรีชา
  • จิรานันท์ เข็มกลัด

คำสำคัญ:

ระบบบันทึกข้อมูล, แอปพลิเคชัน, ข้อมูลสุขภาพ, แอปชีท

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลสุขภาพเพื่อเพิ่มความสะดวกในการบันทึกข้อมูล รวมถึงการแสดงข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และสามารถแสดงข้อมูลพิกัดตำแหน่งของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง โดยรองรับการทำงานทั้งระบบแอนดรอยด์และระบบไอโอเอส พัฒนาด้วยโปรแกรม AppSheet สำหรับการออกแบบการทำงานและส่วนติดต่อผู้ใช้ และใช้ Google Sheet สำหรับการจัดเก็บข้อมูล โดยผลการปฏิบัติงานพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้งานได้จริงและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานในด้านการบันทึกข้อมูล การแสดงผลข้อมูล การแสดงตำแหน่ง โดยการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจำนวน 20 คน พบว่า อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 และส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานเท่ากับ 0.40

คำสำคัญ: ระบบบันทึกข้อมูล แอปพลิเคชัน  ข้อมูลสุขภาพ แอปชีท

References

ดำรงค์ฤทธิ์ จันทรา. (2563). การประยุกต์ใช้โปรแกรม Appsheet พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการสอนพลศึกษา

เรื่องสัญลักษณ์ของผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 14(1), 83-94.

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ. (2562). ราชกิจจานุเบกษา, (เล่ม 136 ตอนที่ 56ก). หน้า 165-185.

สมหมาย จันทร์เรือง. (2559). รพ.สต. ทางเลือกหรือทางหลักของระบบสุขภาพไทย. ค้นจาก https://www.hfocus.org/ content/2015/07/10346

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2563). แนะนำ AppSheet. ค้นจาก https://oer.learn.in.th/search_detail/result/217773

Cartoon Tanaporn. (2564). No-Code / Low-Code Platform คืออะไร? แพลตฟอร์มแห่งอนาคตที่ทุกคนควรรู้จักไว้ ในปี 2021 - THE GROWTH MASTER. ค้นจาก https://thegrowthmaster.com/blog/no-code-low-code-platform

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-16