แอนิเมชัน สื่อการเรียนรู้ 3 มิติ การผลิตฉนวนกันความร้อน เส้นใยกกสามเหลี่ยม

กระบวนการการผลิตฉนวนกันความร้อน

ผู้แต่ง

  • แพรตะวัน จารุตัน -
  • สุธิดา อนุญาหงษ์
  • ณปพน บาทชารี
  • วิชชุดา ภาโสม

คำสำคัญ:

แอนิเมชัน, สื่อการเรียนรู้ 3 มิติ , การผลิตฉนวนกันความร้อน , เส้นใยกกสามเหลี่ยม

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การผลิตฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยกกสามเหลี่ยม 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การผลิตฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยกกสามเหลี่ยม และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้สื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การผลิตฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยกกสามเหลี่ยม วิธีการออกแบบพัฒนาสื่อเรียนรู้ใช้เทคนิค 3P โดยงานวิจัยนี้ใช้เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การผลิตฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยกกสามเหลี่ยม และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้สื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การผลิตฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยกกสามเหลี่ยม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัย มีการคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 41 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 11 คน และบุคคลทั่วไป จำนวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

             ผลการวิจัยพบว่า สื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยกกสามเหลี่ยม ใช้เวลานำเสนอ 5 นาที  สามารถดูแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ ผลรวมการประเมินประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก และผลรวมการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับดีมาก

References

ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2550). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชลัช โกตระกูล, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, ชัยพร พานิชรุทติวงศ์, และอิทธิยา โกตระกูล. (2563). การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ผลกระทบจากการทิ้งขยะมูลฝอยสู่ท้องทะเลไทย ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RSUSSH 2020 ครั้งที่ 5 (หน้า 315-323). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรังสิต.

ดนัยพร ลดากุล, และปุญญรัตน์ ปุญญา. (2560). การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2. วารสารวิทยาการสารสนเทศ และเทคโนโลยีประยุกต์, 1(1), 64-71.

ทินกร ลุนโน, และพจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์. (2560). การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องน้ำใจ ใน รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 (หน้า 1-7). มหาสารคาม:

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

ธีรภัทร์ ศรีนวลนัด, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์ และชัยพร พานิชรุทติวงศ์. (2565). การสร้างสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อสร้างความ

ตระหนักถึงการออมเงินของประชากรวัยเริ่มทำงาน ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 17 (หน้า 98-107). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรังสิต.

นันทรัตน์ กลิ่นหอม, ธีระพล สุทธิพนไพศาล, พิชญา เจริญใจ, ดิสรินทร์ โทนกล้า และวิภาวี นันทกุล. (2565). การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ธุรกิจเกษตรทฤษฎีใหม่. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, 2(3), 42-51.

ปิยธิดา นนทะเสน. (2562). การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยผือโดยใช้น้ำยางพาราเป็นตัวประสาน. (สารนิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต). สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

พูนศักดิ์ ธนพันธ์พานิช. (2558). เริ่มต้นเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Maya. กรุงเทพฯ: อักษรเงินดี.

แพรวนภา พรมวงศ์ษา. (2561). พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติเรื่อง โรคไวรัสเมอร์ส (Virus Mers). (สารนิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต). สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

มนชญา สระบัว. (2562). การออกแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม: เรือนอีสาน. วารสารวิชาการและวิจัย

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 9(3), 103-110.

วิฑูรย์ หนูเล็ก และชีวะ ทัศนา. (2559). ฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยใบยางพารา. รายงานวิจัย. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

ศศิลักษณ์ ไชยตัน, อาฉ๊ะ บิลหีม และทักษิณา นพคุณวงศ์. (2565). การพัฒนาสื่อการสอนด้วยการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การคัดแยกขยะ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, 2(3), 52-61.

อนุภา สกุลพาณิชย์. (2559). การพัฒนาฉนวนกันความร้อนสู่อาคารจากซังข้าวโพดและน้ำยางธรรมชาติ. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 9(1), 1688-1702.

Goel, D. and Upadhyay, R. (2017). Effectiveness of use of Animation in Advertising: A Literature Review. Int. J. Sci. Res. In Network Security and Communication, 5(3), 146 - 159.

GamingDose. (2020). Game and Animation Line Today. Retrieved from https://today.line.me/th/pc/article/.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-19