Author Guidelines

                                                                    รูปแบบการเตรียมต้นฉบับบทความ

ดาวน์โหลดรูปแบบการเตรียมต้นฉบับบทความ (Word)
ดาวน์โหลดรูปแบบการเตรียมต้นฉบับบทความ (pdf)
ดาวโหลดแบบส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

                   

                                                   คำแนะนำสำหรับผู้เขียน ในการเตรียมต้นฉบับบทความ
           วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวารสารที่พิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักวิจัย นักวิชาการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
           บทความวิจัย (Research paper) ต้องเป็นผลงานที่เตรียมจากข้อมูลที่ผู้เขียนหรือกลุ่มผู้เขียนได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตัวเอง พิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft Word ความยาวทั้งเรื่องไม่เกิน 15 หน้า พิมพ์หน้าเดียว คอลัมน์เดียว ลงในกระดาษขนาด B5 (182 x 257 มิลลิเมตร) ตั้งขอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน ขนาด 2 เซนติเมตร จัดขอบให้ชิดทั้งสองด้านพร้อมระบุหมายเลขหน้ามุมขวาบน โดยกำหนดตัวอักษรภาษาไทยและตัวอักษรภาษาอังกฤษ TH Sarabun New

 

รูปแบบการเขียนอ้างอิง 
           รายชื่อเอกสารที่ใช้เป็นหลักในการค้นคว้าวิจัยที่ได้ตรวจสอบเพื่อนำมาเตรียมรายงานและมีการอ้างถึง โดยใช้ระบบชื่อผู้เขียนและปี (Author-date system) โดยยึดการอ้างอิงตามรูปแบบ APA (American Psychological Association) 7th edition ตัวอย่างการอ้างอิง

 

การส่งต้นฉบับ
           ส่งต้นฉบับบทความผ่านระบบออนไลน์ทางเว็ปไซต์วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSTNSRU

 

การพิจารณาลงตีพิมพ์
           1. วารสารนี้จะรับตีพิมพ์บทความในสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้แก่ สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
           2. ต้นฉบับที่ส่งมาให้พิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และจะต้องไม่ส่งตีพิมพ์ซ้ำซ้อนในวารสารหลายฉบับในเวลาเดียวกัน
           3. การตีพิมพ์บทความลงในวารสาร จะเรียงตามลำดับก่อน-หลัง ตามวันที่ได้รับเรื่อง ทุกบทความจะจัดส่งให้กองบรรณาธิการพิจารณาถึงความเหมาะสมของบทความ และอาจจะจัดส่งให้เจ้าของบทความปรับแก้ไขในเบื้องต้นก่อนจัดส่งให้ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review)
           4. กองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตีพิมพ์บทความทุกเรื่อง รวมทั้งการปรับปรุงบทความบางส่วนตามข้อเสนอแนะของกรรมการภายนอกที่เป็นผู้อ่านบทความ
           5. กรณีเป็นบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กองบรรณาธิการจะคัดเลือกบทความที่นักศึกษาส่งตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจไม่ได้ตีพิมพ์ทุกบทความ
           6. บทความที่จัดส่งเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสารฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการเบื้องต้น ประกอบด้วย
                 1) ความสอดคล้องกับศาสตร์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสารฯ
                 2) การคัดลอกผลงาน (plagiarism) (ไม่ควรเกิน 10%)
                 3) ความลุ่มลึกของเนื้อหา
                 4) ตรงตามรูปแบบการเตรียมต้นฉบับบทความ ที่วารสารกำหนด
           7. บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร ถือว่าเป็นผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยของคณะผู้เขียน ไม่ใช่ความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ ผู้เขียนและคณะต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน
           8. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร