บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์, สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ประเทศไทย

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา, ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ เพชรโรจน์, ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ ชัยจำรัส, ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ เดชศรี, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา สมตระกูล, ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ, ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนี ประจวบศุภกิจ, ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย