ที่ปรึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี                                อธิการบดี                                   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจพร รอดอาวุธ                               รองอธิการบดี                                        

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ                             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง                                      มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

บรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์      สาขาวิชาเคมี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

 

กองบรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา                                       ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ เพชรโรจน์                             ภาควิชาคณิตศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ ชัยจำรัส                             ภาควิชาชีววิทยา, มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ เดชศรี                                    ภาควิชาเคมี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา สมตระกูล                              ภาควิชาชีววิทยา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ                            ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์                      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนี ประจวบศุภกิจ                       ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ