วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ประกอบไปด้วยสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ต้องการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการงานวิจัยและวิชาการ รวมทั้งเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทความวิจัยและวิชาการของบุคลากร นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

กำหนดการออกเผยแพร่

วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ

- ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

- ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

 

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
 - ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

 

ISSN : 2428-252X

ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ

2019-11-28

ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ ส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อคัดเลือกและตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ  056219100 ต่อ 2501

Vol. 15 No. 22 (2023): JULY 2023 - DECEMBER 2023

View All Issues

 

Indexed in tci