ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ ส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อคัดเลือกและตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ  056219100 ต่อ 2501