ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความสูงผสมกับปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

Main Article Content

Sarawut Paibong
Janon Srigate

Abstract

The objectives of this study are to forecast the concentration of particulate matter less than 10 µm (PM10) derived from mixing height under the Weather Research and Forecasting (WRF) model and to understand the relationship between mixing height from the WRF model and the concentrations of PM10. The secondary data was collected from Pollution Control Department through its Air Pollution Control Station. The study area of covers nine provinces in the Northern part of Thailand: Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Lampang, Phayao, Phrae, Nan, Mae Hong Son and Tak. The Coefficient of correlation (R) was used for data analysis. The data from each province from January to March 2016 was compared The result of study demonstrated that the concentrations of PM10 in all study areas hit the high level in March 2016 and reached the highest concentration at 09.00, 21.00 and 15.00 hrs., respectively. The result of the mixing height from WRF model showed that the heights level was between 0 to 5,000 meters. The results presented that the lowest level of mixing height were at 09.00, 21.00 and 15.00 hrs., respectively. The relationship between the mixing height from the forecast from WRF model and PM10 has the highest correlation (R) at -0.646 in Chiangrai in March at 09.00 a.m. To conclude, the data from the entire three months demonstrated that there was a highest level of the negative correlation at 9.00 hrs. The mixing height was the lowest while the concentration of PM10 was the highest.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กรมควบคุมมลพิษ. 2558. แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559. กรุงเทพมหานคร : สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

ทิพวรรณ ประภามณฑล และคณะ. 2554. สาเหตุการเกิดฝุ่นและภาวะหมอกควันในชุมชน และข้อมูลฝุ่น พีเอ็ม10. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ชลธิดา เชิญขุนทด 2557. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) กับปัจจัยด้านภูมิอากาศ บริเวณพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ. สำนักป้องกันปราบปรามและ ควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ และ สิทธิชัย พิมลศรี (2555) ความสัมพันธ์ระหว่างจุดความร้อนกับความเข้มข้น PM10 ในเขตภาคเหนือประเทศไทย. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 21-23 มีนาคม 2555 ณ ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย.

สิทธิชัย พิมลศรี และภวัต อารินทร์. (2553). สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองในบรรยากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ: การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.

F. Guarnieri, F. Calastrini, C. Busillo, G. Messeri and B. Gozzini1. (2015). A Model Chain Application to Estimate Mixing Layer Height Related to PM10 Dispersion Processes. The Scientific World Journal Volume 2015 (2015), 11 pages.