ระบบแจ้งเตือนการโจรกรรมรถยนต์และระบบติดตามรถยนต์ต้นทุนต่ำผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยใช้จีพีเอส จีเอสเอ็ม อาดูโน่ และเอฟซีเอ็ม

Main Article Content

Cheawchan Yangsila
เชี่ยวชาญ ยางศิลา

Abstract

             The objective of this research is to develop alert system for vehicle theft prevention and vehicle tracking system. This system will alert and track the vehicles through a mobile phone android operating system. The alert system design is based on the principle of embedded system which is composed of hardware are as follow: 1) GPS module is used to detect the latitude and longitude for tracking the vehicle’s location. 2) GSM module is used to send data through GPRS to web server and using mobile phones. 3) Arduino board is used as microcontroller. 4) Inductive proximity sensor is used to send the signals of door opening system. and 5) Relay is used to control motor starter. This hardware is controlled with The C Programming Language which is estimated the data from the Arduino board. Moreover, the alert system design is composed of software are as follow: 1) FCM or firebase cloud messaging is used to send the information alerts through a mobile phone and 2) Web server is used to record the latitude and longitude which is sent from GSM and send the information alerts to firebase cloud messaging. The principle of alert system is the system will send the latitude and longitude which is recorded to database every five minutes. As the car’s door is opened, the system will send the alert message to a mobile phone. The car’s owner can call to GSM module to disconnect the motor starter. Results from the testing, the system has 100% accuracy. However, the accuracy depends on GPRS service in the each location.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

เชี่ยวชาญ ยางศิลา. (2561). ระบบบ้านอัตโนมัติต้นทุนต่ำโดยใช้แอนดรอยด์ ราสเบอรีพายและอาดูโน่ ส่งข้อมูลโดยใช้การเขียนโปรแกรมแบบซ็อกเก็ตและเอฟซีเอ็ม กรณีศึกษา ระบบดูแลสัตว์เลี้ยงผ่านอินเทอร์เน็ต. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13 (2), 116-125.

ปุญญรัตน์ ปุญญา. (2557). การพัฒนา MSU – GPS สำหรับการเดินทางในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะวิทยาการสารสนเทศสาขาวิชาสื่อนฤมิต

พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร. (2558). คู่มือเขียนแอพ Android ด้วย Android Studio. กรุงเทพมหานคร :โปรวิชั่น.

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ. (2559). ลักรถข้ามประเทศพุ่ง แฝง AEC-‘โตโยต้า’ยี่ห้อฮิต/เปิดสถิติรถหารอบ 9 ปี. สืบค้นจาก https://www.thansettakij.com/content/26784

Huynh, C-T., Nguyen, H-Q., Pham, X-Q., Nguyen, T-D. & Huh, E-N. (2015). Cloud-based real-time location tracking and messaging system: A child-care case study. The 9th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication. ACM IMCOM (ICUIMC) 2015., Bali, Indonesia: Mulia Resort & Villas.

Google Data Centers. (n.d.). Retrieved from https://www.google.com/about/ datacenters/inside/ locations/index.html

Kiruthiga, N., Latha, L. & Thangasamy, S. (2015). Real time biometrics based vehicle security system with GPS and GSM technology. Procedia Computer Science, 47, 471–479.

Supriya, K. & Venkateshwarlu, M. (2015). Anti theft control system design using embedded system. International Journal of Advanced Technology and Innovative Research. 7 (7), 1190-1193.

Laxmi, Priya, P., Singh, S., Mhalan, A. & Yadav,G.S. (2013). Vehicle theft alert system using GSM. International Journal of Engineering Science and Technology. 5 (5), 1070-1075.

Sreenu, M., Kumar, G.A. & Babu, K. (2016). Anti theft control system design using embedded system. International Journal of Applied Research in Science and Engineering. 1 (6), 305-307.

Rohitaksha K., Madhu C.G., Nalini B.G. & Nirupama C.V. (2014). Android application for vehicle theft prevention and tracking system. International Journal of Computer Science and Information Technologies, 5 (3), 3754-3758.