การพัฒนาเครื่องต้นแบบคัดแยกดอกดาวเรืองโดยใช้วิธีการประมวลผลภาพ

Main Article Content

bhoomin tunut

Abstract

The development of a prototype for marigold classification by Image Processing Method is a research enhanced from the development of the marigold size-analyzing program which was improved by Image Processing Method. The marigold shape and size-analysis clustering were applied by measuring Euclidean Distance. The program is capable of differentiating marigolds into four sizes. Therefore, the researchers developed a prototype of marigold size-sorting conveyor system. The conveyor system consists of two sets; 1) the set of marigold-laying and pushing conveyor system, and 2) the set of marigold-sorting conveyor system. The conveyor operation is controlled by Raspberry pi 3 model B on Linux operation system, and Bluetooth module is used to transmit data between the conveyor system programs. To test the performance efficiency, the researchers divided the tests into four different tests. The results were found as follows. 1) The accuracy of analyzing the sizes of 100 marigolds in the first test was at 97.2%. 2) After testing the operation of the sensors at the pushers in the second test, it was found that the appropriate angles of the first four sensors should be set at 110º, 90º, 90º, and 90º, respectively. 3) The accuracy of the overall marigold size-analyzing operation in the third test was at 73.3%. and 4) The average time of evaluate each marigold was 2.6 seconds. Therefore, the program and the conveyor system developed can be used to sort marigold sizes automatically.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

bhoomin tunut, Kamphaeng Phet Rajabhat University

computer engineering

References

กันตภณ พริ้วไธสง. (2557). เครื่องคัดแยกวัตถุอัตโนมัติตามสายพานลำเลียง. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 7 (1), 88-96.

จักรพงษ์ แสนแก้ว และณัฐพงษ์ ไพรครบุรี. (2556). ระบบคัดแยกขนาดปลาแบบอัตโนมัติด้วยการ ประมวลผลภาพ. (วิทยานิพนธ์ ปริญญาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก,คณะวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์.

ณัฎฐพงษ์ เฉลิมธำรงค์ และณรงค์ชัย โพธิ์เจริญ. (2556). เครื่องคัดแยกพริกหวานอัตโนมัติ.(วิทยานิพนธ์ ปริญญาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์.

ไทยรัฐออนไลน์. (2558). กำแพงเพชร เรียก 10 ตำบล ประชุมทีมงานวางแผนรับภัยแล้ง. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/content/538238.

บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด. (2560). บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก : ติดต่ออุปกรณ์ ภายนอกผ่านพอร์ตอินพุตเอาต์พุต GPIO. เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริ เมนต์ จำกัด.

ภูมินทร์ ตันอุตม์, กีรศักดิ์ พะยะ และธนสิทธิ นิตยะประภา. (2560). การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการ วิเคราะห์ขนาดภาพดอกดาวเรืองด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (หน้า 1313-1326). กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

มงคล ศิริธนานุกูลวงศ์. (2552). ทฤษฎีและหลักการทำงานของมอเตอร์เกียร์. สืบค้นจาก https://tisade. blogspot.com.

สุภัทรา คำแดงไสย์ (2556). โปรแกรมวัดคุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้. (วิทยานิพนธ์ ปริญญาบัณฑิต).มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันตก. (2560). อุตสาหกรรมหุ่นยนต์. สืบค้นจาก https://www.eeco.or.th/industry/อุตสาหกรรมหุ่นยนต์.

McAndrew, A. (2004). Introduction to Digital Image Processing with Matlab, Boston: Thomson Learning.

Nandi, C.S., Tudu, B. & Koley, C. (2012). An automated machine vision based system for fruit sorting and grading. Mukhopadhyay, S. (Ed.), 6th International Conference on Sensing Technology Special focus on Sensors for Agriculture and Environmental Monitoring (pp.195-200). India: Kolkata.

Otsu, N. (1979). A threshold selection method from gray - level histograms. IEEE Transactions on systems, man, and cybernetics, 9 (1), 62 - 66.

Qu, Zhong & Wang, Z. (2010). Research on preprocessing of palmprint image based on adaptive threshold and euclidean distance. In Yue,S. Wei,H. Wang, L., Song, Y. (Ed.), 6th International Conference on Natural Computation (pp.4238 – 4242). Yantai: China

Yunardi, R.T., Winarno, W. & Pujiyanto. (2015). Contour-based object detection in automatic sorting system for a parcel boxes. Institute of Electrical and Electronics Engineers (Ed.), International Conference on Advanced Mechatronics, Intelligent Manufacture, and Industrial Automation (pp. 38 – 41). Indonesia: Hotel Bumi Surabaya City Resort.