การลดของเสียในกระบวนการผลิตแผ่นฟิล์ม

Main Article Content

kittichai Athikulrat

Abstract

The research objective is to solve the problems in product that does not meet customer requirements. This study applies 7 quality tools by using Pareto Chart for selecting the main problems for improvement. The finding shows that sticky residue gel on the film sheet and uneven film roll are two main problems. After that, brainstorming with the company’s team in order to analyze the causes from fishbone chart and together with identifying 7 preventive policies. After improving, the number of defects of a sticky residue gel on the film sheet has been reduced by 40.37% and the number of defects of uneven film roll has been reduced by 34.96%. To sum up, the total number of defects of two problems have been decreased by 38.30%.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

จิรวัฒน์ วรวิชัย, ทวีศักดิ์ มโนสืบ, จำเนียร แดงเถิน และพุทธสายัน นราพินิจ. (2559). การลดของเสียในกระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานดาเดียร์เซรามิกในจังหวัดลำปาง. วารสารวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 10 (2), 43-53.

ธนิดา สุนารักษ์. (2561). การลดของเสียในกระบวนการเชื่อมตัวยึดชุดสีรถจักรยานยนต์. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. 6 (1), 6-15.

ศุภวัชร์ เมฆบูรณ์ และจีรวัฒน์ ปล้องใหม่. (2559). การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะ.วารสารวิศวกรรมศาสตร์เกษมบัณฑิต. 6 (1), 91-106.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2558). แนวโน้มการเติบโตของบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว. สืบค้นจาก https://functionalmat.wordpress.com/2015/10/08/แนวโน้มการเติบโตของตลา-3/.

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ (2561). การเปลี่ยนแปลงของบรรจุภัณฑ์พลาสติกไทย กับโอกาสของผู้ผลิตไทยในกระแสการเติมโต. สืบค้นจาก https://res.scbsonline.com/ stocks/extra/33360_20180808093258.pdf.

AimPlas Plastics Technology Institute. (2016). Innovative Food Packaging Extends Shelf Life, Reduce Footprint. European Commission. Retrieved from https://cordis.europa.eu/news/ rcn/126003.

Greenwood, D.J. & Levin, M. (2007). Introduction to Action Research (2nd ed.). Thousand Oaks. Calif. Sage Publications.

Japan Institute of Plant Maintenance. (1996). Developing Program: Implementing Total Productive Maintenance. Tokyo: Japan.

McKeen, L.W. (2013). Plastic Films in Food Packaging. In Sina Ebnesajjad (Ed), Plastics Design Library. William Andrew Publishing.

Montgomery, D. (2005). Introduction to Statistical Quality Control. Hoboken. New Jersey: John Wiley & Son.

Reason & Bradbury (2007). Handbook of Action Research (2nd ed.). Edition. London: Sage.

Tague, N.R. (2005). The Quality Toolbox (2nd ed.). Milwaukee. Wisconsin: ASQ Quality Press.