แบบจำลองการแพร่ระบาดของโรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส โดยพิจารณาผลกระทบจากอุณหภูมิอากาศ

Main Article Content

พรวิลัย ชาญกิจกรรณ์

Abstract

Streptococcus suis infection is caused by gram positive bacteria species with the swine disease vectors. This research paper involves the study of the transmission of the bacteria S. suis by formulating the transmission model. Adding air temperature factor has an effect on transmission swine as disease to human. This research was conducted to find the equilibrium points and condition for stabilities of disease - free and endemic equilibrium states were investigated and then shown in the form of basic reproductive numbers. Analysis stabilities of disease - free and endemic equilibrium states were investigated and result corresponding to the Routh – Hurwitz condition.  The numerical simulation results of the air temperature factor is correlated with the number of infected swine that mean the more value of air temperature the greater number of infected swine and vice versa. Therefore, air temperature has an effect on transmission swine as disease to human.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กชกร ดิเรกศิลป์, ธีรวรรณ ผิวขาว และอดิศักดิ์ สมอ่อน. (2550). ความชุกของเชื้อสเตรปโตคอคคัสซูอิส(Streptococcus suis) ในต่อมทอนซิลของสุกรอนุบาลที่เลี้ยงในโรงเรือนอีแวป. วารสารวิจัย มข, 12 (2), 167- 172.

มาลี ศรีพรหม, ณัฐกร จันทร์ชัย, เจษฎา กลยนีย์, ฤทธิเดช อินอุเทน และ ตระกูลไทย ฉายแม้น. (2016). ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยพิจารณาผลกระทบจากปริมาณน้ำฝน. SNRU Journal of Science and Technology, 8 (2), 233 – 239.

ยุทธพล เทียมสุวรรณ .(2562). สเตรปโตคอคคัส ซูอิส (Streptococcus Suis; S.suis) อย่าคิดว่าเรื่องเล็ก. สืบค้นจาก https://www.swinethailand.com/15586815/สเตรปโตคอคคัส-ซูอิส-อย่าคิดว่าเรื่องเล็ก

สมเกียรติ ขำนุกรักษ์ และกิติพงศ์ กลิ่นแมน.(2561). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิสของประชาชน จังหวัดนครสวรรค์. วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, 8 (3), 430-440.

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น.(2562). สคร. 7 เตือนประชาชนงดกินเนื้อหมูปรุงดิบ หรือสุกๆดิบๆ เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้หูดับ อาจทำให้หูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้. สืบค้นจาก https://ddc.moph.go.th/th/site/newsview/view/7023

สำนักสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.(2561). กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังกินหมูสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยง “โรคไข้หูดับ” อาจทำให้หูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้. สืบค้นจาก
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/118642/

Aranda, D.F., Villanueva, R.J., Arenas, A.J. & Gonzalez-Parra, G.C. (2008). Mathematical modeling of Toxoplasmosis disease in varying size populations. Computers and Mathematics with Applications, 56 (3), 690–696.

Gautam, K. & Gautam, K. (2015). Study of mathematical modeling on effect of swine Flu. International Journal of Research in Advance Engineering (IJRAE), 1 (8), 1-6.

Gonzalez-Parra, G.C., Arenas, A.J., Aranda, D.F., Villanueva, R.J. &Jodar, L. (2009). Dynamics of a model of Toxoplasmosis disease in human and cat populations. Computers and Mathematics with Applications, 57 (10), 1692–1700.

Edelstein-Keshet, L. (1988). Mathematical Models in Biology. New York: McGraw-Hil

Shen, C., Li, M., Zhang, W., Yi, Y., Wang, Y., Hou, Q., Huang, B. & Lu, C. (2014). Modeling transmission dynamics of Streptococcus suis with stage structure and sensitivity analysis. Hindawi Publishing Corporation Discrete Dynamics in Nature and Society, 2014, 1-10.

Yongzhen, P., Xuehui, J., Changguo, L. & Shujing, G. (2018). Dynamics of a model of Toxoplasmosis disease in cat and human with varying size populations. Mathematics and Computers in Simulation, 44, 52-59.

Yosyingyong, P. & Viriyapong, R. (2017). Mathematical modeling the effects of vaccination on HBV infection in Thailand. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (ฉบับพิเศษ), 22, 400-410.