โปรแกรมค้นหาข้อมูลเว็บไซต์ต้นแบบสำหรับผู้พิการทางสายตา

Main Article Content

อิทธิศักดิ์ ศรีดำ

Abstract

ผู้พิการทางสายตามีจำนวนประชากรมากที่สุดจากผู้พิการทุกประเภท ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับต่ำเพราะมีข้อบกพร่องในการมองเห็น บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและพัฒนาโปรแกรมค้นหาข้อมูลเว็บไซต์ต้นแบบสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆ ในการพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การดำเนินงานวิจัยนี้ ได้ทดลองกับผู้พิการทางสายตา จำนวน 9 คน ผลการศึกษาพบว่า ด้านการใช้ประโยชน์ของโปรแกรมค้นหาข้อมูลเว็บไซต์ต้นแบบสำหรับผู้พิการทางสายตา (M = 4.63) ผู้ใช้งานยอมรับมากที่สุดว่ามีความสะดวกและใช้งานได้รวดเร็ว (M = 4.44) และผู้ใช้งานยอมรับมากที่สุดว่าประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลแบบปกติ (M = 4.67) รวมถึงผู้ใช้งานยอมรับมากที่สุดว่าสามารถนำเอามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ (M = 4.78) ส่วนด้านง่ายต่อการใช้งานโปรแกรมค้นหาข้อมูลเว็บไซต์ต้นแบบสำหรับผู้พิการทางสายตา (M = 4.48) ผู้ใช้งานยอมรับมากที่สุดว่าง่ายต่อการใช้งาน (M = 4.22) ผู้ใช้งานยอมรับมากที่สุดว่า การใช้งานมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ (M = 4.89) และผู้ใช้งานยอมรับมากที่สุดว่าสามารถเรียนรู้การใช้งานด้วยตัวผู้ใช้งานเองได้ (M = 4.33)

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

Bandhu, R., Kumar, N., Betawar, S., & Sanjay, S. (2019). Offline speech recognition on android device based on supervised learning. International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology, 5(2), 985-987. https://www.ijariit.com/manuscript/offline-speech-recognition-on-android-device-based-on-supervised-learning/

Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security. (2021). Report the situation of the disabled in Thailand. https://data.go.th/dataset/item_b5966a54-0b48-4128-b180-a22d2baed159

Iancu, B. (2019). Evaluating google speech-to-text API's performance for Romanian e-learning resources. Informatica Economica, 23, 17-25. https://doi:10.12948/issn14531305/23.1.2019.02

Jain, V. K., Kumar, S., & Fernandes, S. L. (2017). Extraction of emotions from multilingual text using intelligent text processing and computational linguistics. Journal of Computational Science, 21, 316-326. https://doi.org/10.1016/j.jocs.2017.01.010

Kulhalli, K. V. Sirbi, K., & Patankar, A. J. (2017). Personal assistant with voice recognition intelligence. International Journal of Engineering Research and Technology, 10(1), 416-419. https://www.ripublication.com/irph/ijert_spl17/ijertv10n1spl_80.pdf

Manwicha, J., Anuchan, T., Phanphanasakul, A., Rungkrin, C., Suphaphong, K., & Thipphayasothorn, R. (2016). Development of E-commerce prototype for woven product from krajood (Lepironia articulata (Retz.) Domin) of Baan Tha-le Noi, Phattalung Province. In National and International Hat Yai Academic Conference (pp. 1415-1426). Songkhla: Hatyai University.

Namahoo, C. S. (2015). Performance analysis of name matching algorithm for tourist information searching system using F-measure. MUT Journal Ofbusiness Administration, 12(1), 1-21. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journalmbsmut/article/view/77319

Netayawijit, P., Taumsuk, K., & Kwiecien, K. (2015). Information behaviors and technology acceptance of the disabilities. Information, 22(2), 50-60. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/116

Schalkwyk, J., Beeferman, D., Beaufays, F., Byrne, B., Chelba, C., Cohen, M., & Garret, M. (2018). Google search by voice. https://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/ en//pubs/archive/36340.pdf

Thailand’s 20 Year National Strategy (B.E. 2561-2580). (2018). Royal Thai Government Gazette, 135(82a).

Zhu, Q., Wu, Y., Li, Y., Han, J., & Zhou, X. (2018). Text mining-based theme logic structure identification: Application in library. Journals Library Hi Tech, 36(3), 411-425. https://doi.org/10.1108/LHT-10-2017-0211