ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

Main Article Content

itthithep Navarasuchitr

Abstract

โรคโควิด-19 เป็นโรคที่อุบัติขึ้นใหม่ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 แล้วกว่า 100 ล้านราย และเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 2 ล้านราย งานวิจัยชิ้นนี้ได้ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ SIR   มาวิเคราะห์สถานการณ์การติดต่อของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะห์ความเสถียรภาพของตัวแบบ โดยการจำลองค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน เพื่อคาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 และใช้สมการโลจิสติกส์เพื่อดูแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพื่อควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อให้เพียงพอต่อวัคซีนที่จะเข้ามาในอนาคต

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข.(2563 – 2564). รายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. อ้างอิงจาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

Leah Edelstein-Keshet. (2005). Mathematical Models in Biology. Canada. SIAM.

Pierre, N.V.Tu. (1992). Dynamical Systems, An Introduction with Applications in Economics and Biology (2nd ed). Canada. Springer-Verlag.

Van den Driessche, P. (2002). Reproduction Numbers and Subthreshold Endemic Equilibrium for Compartmental Models of Disease Transmission. Mathematical Biosciences. 180, 29-48. https://doi.org/10.1016/S0025-5564(02)00108-6

Kermack, W. O., and McKendrick, A. G. (1927). A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics. Containing Papers of a Mathematical and Physical Character, 115(772), 700-721. https://doi.org/10.1098/rspa.1927.0118