ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ 1^2/x_1+2^2/x_2+3^2/x_3+...+k^2/x_k = 1

Main Article Content

ปวีณา ถ้ำแก้ว

Abstract

ในงานวิจัยนี้ เราได้ทำการศึกษาการหาผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ 1^2/x_1+2^2/x_2+3^2/x_3+...+k^2/x_k = 1เมื่อ 2น้อยกว่าหรือเท่ากับ x_1<x_2<x_3<...<x_k เป็นจำนวนเต็มบวก และ  k=x_1 โดยผลการวิจัยพบว่า เมื่อ x_1=2 จะมีผลเฉลยเพียง 1 ผลเฉลย เมื่อ x_1=3 จะมีผลเฉลยเพียง 2 ผลเฉลย  และเมื่อ x_1 มากกว่าหรือเท่ากับ 4 จะมีผลเฉลยทั่วไปบางส่วนอย่างน้อย 4 ผลเฉลย

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

วรรณธิดา ยลวิลาศ. (2561). ทฤษฎีจำนวน. กาฬสินธุ์ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์, 234 หน้า.

ปวีณา ถ้ำแก้ว พรสุดา กาหมี ปวริศ มณีเหล็ก และศิรประภา วงค์หมูคำ. (2562). ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ ในรูปแบบ (1) 1/x_1+3/x_2+5/x_3+...+(2k-1)/x_k = 1 และ (2) 2/x_1+4/x_2+6/x_3+...+2k/x_k = 1. สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.), 6(1), 1-10. https://research.kpru.ac.th/journal_science/journal/26322019-07-07.pdf

Burshtein, N. (2017). On solution of the Diophantine equation 1/x_1+2/x_2+3/x_3+...+k/x_k = 1 when 2 less than or equal to x _1https://nntdm.net/volume-23-2017/number-2/30-35/