สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ในส่วนเหลือทิ้งของลองกอง (Lansium domesticum Corr.) ในจังหวัดอุตรดิตถ์

Main Article Content

Pattachai Pinnak
Supaporn Pongthornpruek

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดด้วยวิธีการหมักเอทานอลจากส่วนของลองกองคัดทิ้ง ได้แก่ ช่อระยะที่ 1 ช่อระยะที่ 2 และเปลือกผล เมื่อวัดปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระด้วย Folin-ciocalteu colorimetry และ aluminium chloride colorimetry พบว่าสารสกัดช่อระยะที่ 1 มีปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดสูงที่สุดเท่ากับ 80.72±0.67 mgGAE/gdw และพบปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดต่ำที่สุดเท่ากับ 0.551±0.002 mgQE/gdw เมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดช่อระยะที่ 2 และเปลือกผล ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ FRAP พบว่า สารสกัดช่อระยะที่ 1 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดในทุกวิธี และสารสกัดช่อระยะที่ 2 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต่ำที่สุดเมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH และ ABTS (41.03±5.55 mgTE/gdw และ 1.69±0.77%) ตามลำดับ เมื่อทดสอบฤทธิ์กำจัดไนตริกออกไซด์ (nitric oxide, NO) ด้วยปฏิกิริยา Griess Illosvoy พบว่า สารสกัดเปลือกผลสามารถกำจัด NO ได้เท่ากับ 31.20±0.16% และเมื่อทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยการทดสอบการยับยั้งการเสียสภาพของอัลบูมิน พบว่า สารสกัดช่อระยะที่ 1 ไม่แสดงความสามารถในการยับยั้งการเสียสภาพของโปรตีน ขณะที่ตัวอย่างสารสกัดช่อระยะที่ 2 และเปลือกผลลองกองสามารถยับยั้งการเสียสภาพของโปรตีนอัลบูมินจากไข่ไก่ได้เท่ากับ 13.31±6.90 และ 10.25±1.14% ตามลำดับ ซึ่งสารสกัดทั้งสองชนิดมีฤทธิ์ต้านการอักเสบแตกต่างจากยาแก้อักเสบทั้งสองชนิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กล่าวขวัญ ศรีสุข, สาวินีย์ สีมาขันธ์, ปริยาภา เกตุกูล, พรสุดา กันแก้ว, เอกรัฐ ศรีสุข, กาญจนา หริ่มเพ็ง, เบญจวรรณ ชิวปรีชา, และคํารณ เลียดประถม. (2557). ฤทธิ์ต้านการอักเสบของพืชสมุนไพรบางชนิดในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 19 (ฉบับพิเศษ), 304-311. http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2650

รัชนี เพ็ชร์ช้าง. (2560). คุณค่าทางโภชนาการ สมบัติต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ทั้งหมดในพืชอัตลักษณ์จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 33(1), 103-116. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/sej/article/view/8936

สุชาดา มานอก และปวีณา ลิ้มเจริญ. (2558). การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH, ABTS และ FRAP และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดสมุนไพรในตำรับยาหอมเทพจิตร. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 15(1), 106-117. https://sci.bsru.ac.th/sciweb/e-magazine/15-1/chapter-10.pdf

Adebayo, S.A., Ondua, M., Shai, L.J., & Lebelo, S.L. (2019). Inhibition of nitric oxide production and free radical scavenging activities of four South African medicinal plants. Journal of Inflammation Research, 12, 195-203. https://doi.org/10.2147/JIR.S199377

Alfonso, E.D., Fernando, S.D., Pineda, P.S., & Divina, C.C. (2017). Antibacterial Activity and Genotoxicity Assays of Lanzones (Lansium domesticum) Seeds Extract. International Journal of Agricultural Technology, 13(7.3), 2427-2434.

Amorati, R., & Valgimigli, L. (2015). Advantages and limitations of common testing methods for antioxidants. Free Radical Research, 49(5), 633-649. https://doi.org/10.3109/10715762.2014.996146

Andysheva, E.V., & Khramova, E.P. (2020). A chemotaxonomic study of phenolic compounds in the species of the genus Dasiphora (Rosaceae) from the Russian Far East and Eastern Siberia. Botanica Pacifica, 9(1), 77–83. https://doi.org/10.17581/bp.2020.09103

Benzie, I., & Strain, J. (1996). The Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP) as a Measure of “Antioxidant Power: The FRAP Assay”. Analytical Biochemistry, 239, 70-76. https://doi.org/10.1006/abio.1996.0292.

Bhandari, S.R., Kwak, J.H., Jo, J.S., & Lee, J.Gu. (2019). Changes in phytochemical content and antioxidant activity during inflorescence development in broccoli. Chilean journal of agricultural research, 79(1), 36-47. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-58392019000100036

Buranasudja, V., Rani, D., Malla, A., Kobtrakul, K., & Vimolmangkang, S. (2021). Insights into antioxidant activities and anti-skin-aging potential of callus extract from Centella asiatica (L.). Scientific Reports, 11, 13459. https://doi.org/10.1038/s41598-021-92958-7

Chen, Y., Miao, Y., Huang, L., Li, J., Sun, H., Zhao, Y., Yang, J., & Zhou, W. (2014). Antioxidant activities of saponins extracted from Radix Trichosanthis: an in vivo and in vitro evaluation. BMC Complementary Medicine and Therapies, 14, 86. https://doi.org/10.1186/1472-6882-14-86

Dharmadeva, S., Galgamuwa, L.S., Prasadinie, C., & Kumarasinghe, N. (2018). In vitro Anti-inflammatory activity of Ficus racemosa L. bark using albumin denaturation method. An International Quarterly Journal of Research in Ayurveda, 39, 239-242. https://doi.org/10.4103/ayu.AYU_27_18

Diaz, P., Jeong, S.C., Lee, S., Khoo, C., & Koyyalamudi, S.R. (2012). Antioxidant and anti- inflammatory activities of selected medicinal plants and fungi containing phenolic and flavonoid compounds. Chinese medicine, 7(1), 26. https://doi.org/10.1186/1749-8546-7-26

Dumitras, D.A., Dreanca, A.L., Pall, E., Gal, A.F., Rus, V., Morohoschi, A.G., Cotul, M., Nan, M.I., & Andrei, S. (2022). Inhibition of Tumor Growth and Modulation of Antioxidant Activity of Rhodoxanthin Isolated from Taxus baccata Aril against B16F10 Murine Malignant Melanoma. Antioxidants, 11, 2264. https://doi.org/10.3390/antiox11112264

Freitas, S., Costa, S., Azevedo, C., Carvalho, G., Freire, S., Barbosa, P., Velozo, E., Schaer, R., Tardy, M., Meyer, R., & Nascimento, I. (2011). Flavonoids inhibit angiogenic cytokine production by human glioma cells. Phytotherapy research : PTR, 25(6), 916–921. https://doi.org/10.1002/ptr.3338

Ginwala, R., Bhavsar, R., Chigbu, D.I., Jain, P., & Khan, Z.K. (2019). Potential Role of Flavonoids in Treating Chronic Inflammatory Diseases with a Special Focus on the Anti-Inflammatory Activity of Apigenin. Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(2), 35. https://doi.org/10.3390/antiox8020035

Hazra, B., Biswas, S., & Mandal, N. (2008). Antioxidant and free radical scavenging activity of Spondias pinnata. BMC Complementary and Alternative Medicine, 8, 63. https://doi.org/10.1186/1472-6882-8-63

Indika, P.N., & Bayachou, M. (2004). Eliminating absorbing interference using the H-point standard addition method: case of Griess assay in the presence of interferent heme enzymes such as NOS. Analytical and bioanalytical chemistry, 379(7-8), 1055–1061. https://doi.org/10.1007/s00216-004-2674-2

Ji, K.L., Dai, M.Y., Xiao, C.F., & Xu, Y.K. (2021). Two new steroids with NO inhibitory effects from lansium domesticum. Natural Product Research, 35(7), 1147-1152. https://doi.org/10.1080/14786419.2019.1643862

Kabała-Dzik, A., Rzepecka-Stojko, A., Kubina, R., Iriti, M., Wojtyczka, R.D., Buszman, E., & Stojko, J. (2018). Flavonoids, bioactive components of propolis, exhibit cytotoxic activity and induce cell cycle arrest and apoptosis in human breast cancer cells MDA-MB-231 and MCF-7 - a comparative study. Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 64(8), 1–10. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29981677

Khramova, E., Kukushkina, T., Shaldaeva, T., Pshenichkina, Y., & Vysochina, G. (2020). Biologically Active Compounds and Antioxidant Activity of the Plants from CSBG SB RAS Collection of the Rosaceae Family (I). In E.V. Banaev, M.A. Tomoshevich & Y.G. Zaytseva (Eds.). BIO Web Conf. 24 00035 (2020). https://doi.org/10.1051/bioconf/20202400035

Knott, A.B., & Bossy-Wetzel, E. (2010). Impact of nitric oxide on metabolism in health and age-related disease. Diabetes, Obesity and Metabolism, Suppl 2(0 2), 126-133. https://doi.org/10.1111/j.1463-1326.2010.01267.x

Lesjak, M., Beara, I., Simin, N., Pintać, D., Majkić, T., Bekvalac, K., Orčić, D., & Mimica-Dukić, N. (2018). Antioxidant and anti-inflammatory activities of quercetin and its derivatives. Journal of Functional Foods, 40, 68-75. https://doi.org/10.1016/j.jff.2017.10.047

Maina, S., Ryu, D.H., Bakari, G., Misinzo, G., Nho, C.W., & Kim, H.Y. (2021). Variation in Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Various Organs of African Cabbage (Cleome gynandra L.) Accessions at Different Growth Stages. Antioxidants, 10(12), 1952. https://doi.org/10.3390/antiox10121952

Maisetta, G., Batoni, G., Caboni, P., Esin, S., Rinaldi, A. C., & Zucca, P. (2019). Tannin profile, antioxidant properties, and antimicrobial activity of extracts from two Mediterranean species of parasitic plant Cytinus. BMC complementary and alternative medicine, 19(1), 82. https://doi.org/10.1186/s12906-019-2487-7

Marfori, E.C., Kajiyama, S.I., Fukusaki, E.I., & Kobayashi A. (2015). Lansioside D, a new triterpenoid glycoside antibiotic from the fruit peel of Lansium domesticum Correa. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 3(5), 140-143. https://www.phytojournal. com/vol3Issue5/Issue_jan_2015/3-5-28.1.pdf

Martysiak-Zurowska, D., & Wenta, W. (2012). A comparison of ABTS and DPPH methods for assessing the total antioxidant capacity of human milk. Acta Scientiarum PolonorumTechnologia Alimentaria, 11(1), 83-89. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22230978

Olszewska, M.A., & Michel, P. (2009). Antioxidant activity of inflorescences, leaves and fruits of three Sorbus species in relation to their polyphenolic composition. Natural Product Research, 23(16), 1507-1521. https://doi.org/10.1080/14786410802636177

Osman, N.I., Sidik, N.J., Awal, A., Mohamad Adam, N.A., & Rezali, N.I. (2016). In vitro xanthine oxidase and albumin denaturation inhibition assay of Barringtonia racemosa L. and total phenolic content analysis for potential anti-inflammatory use in gouty arthritis. Journal of Intercultural Ethnopharmacology, 5(4), 343-349. https://doi.org/10.5455/jice.20160731025522

Ragasa, C.Y., Labrador, P., & Rideout, J.A. (2006). Antimicrobial Terpenoids from Lansium domesticum. The Philippine Agricultural Scientist, 89(1), 101-105.

Rajurkar, N.S., & Hande, S.M. (2011). Estimation of Phytochemical Content and Antioxidant Activity of Some Selected Traditional Indian Medicinal Plants. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 73(2), 146–151. https://doi.org/10.4103/0250-474x.91574

Szatmári, Á., Móricz, Á.M., Schwarczinger, I., Nagy, J.K., Alberti, Á., Pogány, M., & Bozsó, Z. (2021). A pattern-triggered immunity-related phenolic, acetosyringone, boosts rapid inhibition of a diverse set of plant pathogenic bacteria. BMC Plant Biology, 21(1), 153. https://doi.org/10.1186/s12870-021-02928-4

Thitipramote, N., Maisakun, T., Chomchuen, C., Pradmeeteekul, P., Nimkamnerd, J., Vongnititorn, P., Chaiwut, P., Thitilertdecha, N., & Pintathong, P. (2019). Bioactive Compounds and Antioxidant Activities from Pomegranate Peel and Seed Extracts. Food and Applied Bioscience Journal, 7(3), 152–161. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/fabjournal/article/view/176795