การลดต้นทุนการขนส่งในระบบการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิโดยใช้ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม

Main Article Content

supaporn sankul
Natdhanai Supattananon
Naratip Supattananon
Raknoi Akararungreangkul

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับปัญหาการขนส่งสินค้าในระบบโลจิสติกส์โซ่ความเย็นให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด โดยพิจารณารถบรรทุก 2 ประเภท ได้แก่ รถบรรทุกควบคุมอุณหภูมิ 1 ช่องบรรทุก และรถบรรทุกควบคุมอุณหภูมิ 2 ช่องบรรทุก ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิตามความเหมาะสมของสินค้าได้หลายระดับ นอกจากนี้รถบรรทุกทั้ง 2 ประเภท มีต้นทุนต่อระยะทางและต้นทุนค่าจ้างคนขับแตกต่างกัน การวิจัยนี้เน้นการจัดเส้นทางและคัดเลือกรถบรรทุกให้เหมาะสมสำหรับการขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังลูกค้าตามความต้องการสินค้า 2 ประเภท ผลการวิจัย แสดงว่าตัวแบบกำหนดเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้องและสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้จริง กล่าวคือ ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมสำเร็จรูป Lingo อยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อกำหนดทุกประการ จากการทดสอบกับปัญหาจริงของกรณีศึกษาที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน 3 วัน พบว่า ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มที่นำเสนอทำให้ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 23.75 อย่างมีนัยสำคัญที่ .05 ดังนั้น แนวทางนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในอุตสาหกรรมห่วงโซ่ความเย็น

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

Ahmadi-Javid, A., Mansourfar, M., Lee, C.G. & Liu, L. (2023). Optimal distribution of perishable foods with storage temperature control and quality requirements: An integrated vehicle routing problem. Computers & Industrial Engineering, 182, 109215. https://doi.org/10.1016/j.cie.2023.109215

Chandran, R., Hasanuzzaman, M., Arıcı, M. & Kumar, L. (2022). Energy, economic and environmental impact analysis of phase change materials for cold chain transportation in Malaysia. Journal of Energy Storage, 55(Part A), 105481. https://doi.org/10.1016/j.est.2022.105481

Chowmalia, W. & Sukto, S. (2021). A hybrid FJA-ALNS algorithm for solving the multi-compartment vehicle routing problem with a heterogeneous fleet of vehicles for the fuel delivery problem. Decision Science Letters, 10, 497–510. https://doi.org/10.5267/j.dsl.2021.6.001

Chowmalia, W. & Sukto, S. (2020). A novel two-phase approach for solving the multi-compartment vehicle routing problem with a heterogeneous fleet of vehicles: a case study on fuel delivery. Decision Science Letters, 9, 77–90. https://doi.org/10.5267/j.dsl.2019.7.003

Guo, X., Zhang, W. & Liu, B. (2022). Low-carbon routing for cold-chain logistics considering the time-dependent effects of traffic congestion. Transportation Research Part D, 113, 103502. https://doi.org/10.1016/j.trd.2022.103502

Lin, Q., Zhao, Q. & Lev, B. (2020). Cold chain transportation decision in the vaccine supply chain. European Journal of Operational Research, 283(1), 182-195. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.11.005

Moonsri, K., Sethanan, K., Worasan, K. & Nitisiri, K. (2022). A hybrid and self-adaptive differential evolution algorithm for the multi-depot vehicle routing problem in egg distribution. Applied Sciences, 12(1), 35. https://doi.org/10.3390/app12010035

Office of the National Economic and Social Development Council. (2021). Cold chain system development in Thailand. Logistics information, 4(1), 4-13. (in Thai)

Qiu, F., Zhang, G., Chen, P.K., Wang, C., Pan, Y., Sheng, X. & Kong, D. (2020). A novel multi-objective model for the cold chain logistics considering multiple effects. Sustainability, 12, 8068. https://doi.org/10.3390/su12198068

Qi, T., Ji, J., Zhang, X., Liu, L., Xu, X., Ma, K. & Gao, Y. (2022). Research progress of cold chain transport technology for storage fruits and vegetables. Journal of Energy Storage, 56(Part B), 105958. https://doi.org/10.1016/j.est.2022.105958

Supattananon, N. & Akararungruangkul, R. (2019). Modified differential evolution algorithm for a transportation software application. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 5(4), 84. https://doi.org/10.3390/joitmc5040084

Wonginta, T., Wangrungwichaisri, C. & Kantasa-ard, A. (2018). Transport cost reduction and vehicle routing improvement in a milk-run of automotive parts manufacturing in thailand. Kasem Bundit Engineering Journal, 8(1), 71-90. (in Thai)

Zhang, S., Guan, C., Qiu, Y. & Wu, N. (2023). Multi-objective route optimization of urban cold chain distribution using electric and diesel powered vehicles. Research in Transportation Business & Management, 49, 100969. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2023.100969

Zhao, Y., Zhang, X., Xu, X. & Zhang, S. (2020). Research progress of phase change cold storage materials used in cold chain transportation and their different cold storage packaging structures. Journal of Molecular Liquids, 319(1), 114360. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.114360