การศึกษาปัญหาของผลแบ่งกั้นของจำนวนเต็มมอดุโล m โดยที่ฟังก์ชันตัวแทนเท่ากัน

Main Article Content

Supada Tokrasae
ดร.นเรศ สวัสดิ์รักษา
Somboon Niyom
Sasisophit Buada

Abstract

สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก gif.latex?m กำหนดให้ gif.latex?\mathbb{Z}_{m} แทนเซตของชั้นส่วนตกค้างมอดุโล gif.latex?m ซึ่ง gif.latex?\mathbb{Z}_{m}&space;=&space;\left&space;\{&space;\bar{0},&space;\bar{1},&space;\bar{2},...,&space;\overline{m&space;-&space;1}&space;\right&space;\}  เมื่อ gif.latex?\bar{x}&space;=&space;\{&space;y&space;\in&space;\mathbb{Z}&space;:&space;x&space;\equiv&space;y&space;\(\textrm{mod}&space;m)&space;\} กำหนดนิยามอันดับ gif.latex?\prec บนเซต gif.latex?\mathbb{Z}_{m} ดังนี้ gif.latex?\bar{0}&space;\prec&space;\bar{1}&space;\prec&space;\bar{2}&space;\prec&space;\bar{3}...&space;\prec&space;\overline{m-1} และ gif.latex?\bar{a}&space;\preceq&space;\bar{b} ก็ต่อเมื่อ gif.latex?\bar{a}&space;=&space;\bar{b} หรือ gif.latex?\bar{a}&space;\prec&space;\bar{b} สำหรับเซตย่อย gif.latex?A&space;\subseteq&space;\mathbb{Z}_{m} และ gif.latex?\bar{n}\in&space;\mathbb{Z}_m กำหนดให้ 


gif.latex?R_{3}&space;(A,&space;\bar{n})&space;=&space;\left&space;|&space;\left&space;\{&space;(\bar{a},\bar{b})&space;\in&space;A&space;\times&space;A&space;:&space;a&space;+&space;b&space;\equiv&space;n(\mathrm{mod}&space;m),&space;\bar{a}&space;\preceq&space;\bar{b}&space;\right&space;\}&space;\right&space;|


ในงานวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยศึกษาปัญหาของ Sárközy ใน gif.latex?\mathbb{Z}_{m} โดยที่เซตย่อย gif.latex?A และ gif.latex?B ของ gif.latex?\mathbb{Z}_{m} และ gif.latex?\left|&space;{\left(&space;{A&space;\cup&space;B}&space;\right)\backslash&space;\left(&space;{A&space;\cap&space;B}&space;\right)}&space;\right|&space;=&space;m&space;-&space;3  ที่ทำให้ gif.latex?{R_3}(A,\bar&space;n)&space;=&space;{R_3}(B,\bar&space;n) สำหรับทุก gif.latex?\bar{n}\in&space;\mathbb{Z}_m เมื่อ gif.latex?m เป็นจำนวนคี่

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

Chen, S.Q., & Yan, X.H. (2020). On certain properties of Zm partitions of with the same representation function. Discrete Mathematics, 343(9), 111981. https://doi.org/10.1016/j.disc.2020.111981

Chen, S.Q., & Yan, X.H. (2021). Partitions of Zm with Identical Representation Function. Bulletin of the Australian Mathematical Society, 103(2), 204–209. https://doi.org/10.1017/S0004972720000945

Chen, Y.G., & Wang, B. (2003). On additive properties of two special sequences. Acta Arithmetica, 110, 299–303. https://doi.org/10.4064/aa110-3-7

Chen, S.Q., Wang, R.J., & Yu, W.X. (2023). On the structure of sets in a residue class ring with the same representation function. Advances in Applied Mathematics, 148, 102533. https://doi.org/10.1016/j.aam.2023.102533

Dombi, G. (2002). Additive properties of certain sets. Acta Arith, 103(2), 137–146. https://eudml.org/doc/278550

Erdős, P., Sárközy, A. & Sós, V. T. (1986). Problems and results on additive properties of general sequences, V. Monatshefte für Mathematik, 102, 183–197. https://link.springer.com/article/10.1007/BF01294598

Nathanson, M.B. (1978). Representation functions of sequences in additive number theory. Proceedings of the American Mathematical Society, 72(1), 16–20. https://doi.org/10.2307/2042524

Sun, C.F., & Cheng, Z. (2022). On the structure of finite sets with the same representation functions. Journal of Number Theory, 241, 352–363. https://doi.org/10.1016/j.jnt.2022.03.014

Yang, Q.H. & Chen F.J. (2012). Partitions of Zm with the same representation functions. Australasian Journal of Combinatorics, 53, 257–262. https://ajc.maths.uq.edu.au/pdf/53/ajc_v53_p257.pdf

Yang, Q.H. & Tang M. (2017). Representation functions on finite sets with extreme symmetric differences. Journal of Number Theory, 180, 73–85. https://doi.org/10.1016/j.jnt.2017.03.024