การวิเคราะห์เว็บไซต์ท่องเที่ยวโดยใช้การคำนวณหาค่าน้ำหนักของคำเชิงความหมาย และตรรกศาสตร์คลุมเครือ

Main Article Content

Warachanan Choothong
Naruepon Panawong
Ekkawit Sittiwa

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เว็บไซต์ท่องเที่ยว โดยใช้เทคนิคการคํานวณหาค่าน้ำหนักของคําเชิงความหมายและตรรกศาสตร์คลุมเครือ และวัดประสิทธิภาพของเทคนิคนี้ด้วย F-Measure การวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน กล่าวคือ (1) การออกแบบสถาปัตยกรรมของการวิเคราะห์เว็บไซต์ท่องเที่ยว ที่นำเสนอภาพรวมของงานวิจัย และการสร้างคําสำคัญเชิงความหมายจากออนโทโลจีการท่องเที่ยว และคําสำคัญที่ปรากฏร่วมกันบ่อยในเว็บไซต์ (2) การวิเคราะห์เว็บไซต์ด้วยการเขียนโค้ดภาษา Python เพื่อนำเนื้อหามาจาก Body tags ของเว็บไซต์ อีกทั้งนำผลลัพธ์การสืบค้นมาจากเว็บไซต์กูเกิล โดยใช้ 647 เว็บไซต์ท่องเที่ยวจาก Truehits มาเรียนรู้ จากนั้นคํานวณหาค่าน้ำหนักของคําเชิงความหมายจำนวน 68 คํา และคํานวณหาความน่าจะเป็นของแต่ละเว็บไซต์ และ (3) การตั้งค่าเขตแดนโดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือที่กำหนดความเป็นสมาชิกด้วยค่า F-Measure โดยใช้ฟังก์ชันสามเหลี่ยมมาสร้างกฎฟัซซีแบบ IF <condition> THEN จำนวน 5 กฎ ช่วยอนุมานและหาจุดศูนย์ถ่วงสำหรับค่าเขตแดนอันเหมาะสมที่สุด ผลการวิเคราะห์ ทราบค่าเขตแดนอันเหมาะสมที่สุดเท่ากับ 10.65 จากการทดสอบกับเว็บไซต์ท่องเที่ยวจำนวน 500 เว็บไซต์ พบว่า มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 83.80 โดยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 93.21 มีค่าความแม่นยําเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 100 และค่าความระลึกเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 87.29

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

คมคิด ชัชราภรณ์, ธรา อั่งสกุล และ จิติมนต์ อั่งสกุล. (2555). แบบจำลองการจัดหมวดหมู่สถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, 6(2), 35-58. https://so05.tcithaijo.org/index.php/sjss/article/view/81977

ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์, ประสาท แสงพันธุ์ตา, พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์, อนุชา เชาว์โชติ, มงคล ตุ่นเฮ้า, นิรุติ บุญญา, มานพ คันธามารัตน์, รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์, อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ และ กันต์ธกรณ์ เขาทอง. (2566). การจำลองการให้น้ำอ้อยด้วยตัวควบคุมแบบฟัซซี่. วารสารวิชาการเกษตร, 41(1). 80-90.

พิมพ์วิภา ตราชูวณิช และ ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย. (2565). พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคุณภาพในบริบทประเทศไทย. สาระศาสตร์, 3, 497-508.

Adila, N., Sembiring, F., & Jatmiko, W. (2022). Implementation of Web Scraping for Journal Data Collection on the SINTA Website. Sinkron : Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika, 7(4), 2478-2485. https://doi.org/10.33395/sinkron.v7i4.11576

Khder, M. A. (2021). Web Scraping or Web Crawling: State of Art, Techniques, Approaches and Application. International Journal of Advances in Soft Computing & Its Applications, 13(3), 144-168. https://doi.org/10.15849/IJASCA.211128.11

Kumar, N., Gupta, M., Sharma, D., & Ofori, I. (2022). Technical Job Recommendation System Using APIs and Web Crawling. Computational Intelligence and Neuroscience, 2022, 1-11, https://doi.org/10.1155/2022/7797548

Lin, P., Chen, L., & Luo, Z. (2022). Analysis of Tourism Experience in Haizhu National Wetland Park Based on Web Text. Sustainability, 14(5), 1-16. https://doi.org/10.3390/su14053011

Namahoot, C. S., Lobo, D., & Kabbua, S. (2014). Enhancement of a Text Clustering Technique for the Classification of Thai Tourism Websites. In EEEE, International Computer Science and Engineering Conference, (pp. 203-208). https://doi.org/10.1109/ICSEC.2014.6978195

Namahoot, C. S., & Lobo, D. (2019). A Thailand Tourism Web Analysis and Clustering Tool Using a Word Weight Calculation Algorithm. Journal of Computers, 30(2), 116-125. https://doi.org/10.3966/199115992019043002010

Nilashi, M, Yadegaridehkordi, E. Ibrahim, O., Samad, S., Ahani, A., & Sanzogni, L. (2019). Analysis of Travellers’ Online Reviews in Social Networking Sites Using Fuzzy Logic Approach. International Journal of Fuzzy Systems, 21, 1367-1378. https://doi.org/10.1007/s40815-019-00630-0

Panawong, N., & Sittisaman, A. (2019). Tourism Web Filtering and Analysis using Naïve Bay with Boundary Values and Text Mining. Advances in Intelligent Systems and Computing, 924, 535-547. https://doi.org/10.1007/978-981-13-6861-5_46

Sachenko, A., Banasik, A., & Kapczynski, A. (2009). The concept of Application of Fuzzy logic In Biometric Authentication Systems. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 53, 274-279. https://doi.org/10.1007/978-3-540-88181-0_35

Sahu, S., Divya, K., Rastogi, N., Yadav, P. K., & Perwej, Y. (2022). Sentimental Analysis on Web Scraping Using Machine Learning Method. Journal of Information and Computational Science, 12(8), 24-29.

Similarweb. (2566, ตุลาคม). Top Websites Ranking. https://www.similarweb.com/top-websites/computers-electronics-and-technology/search-engines

Sittisaman, A., & Panawong, N. (2019). A Development of Real-time Tourism Information Recommendation System for Smart Phone Using Responsive Web Design, Spatial and Temporal Ontology. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 8(5), 994-999. https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v8i5/E7066068519.pdf