การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Main Article Content

นวลศรี ชำนาญกิจ
นิดานุช แก้วเทพ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในด้านปัจจัยนำเข้าของหลักสูตร ด้านกระบวนการของหลักสูตร ด้านผลผลิตของหลักสูตร และด้านองค์ประกอบของหลักสูตร การดำเนินการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 121 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามความคิดเห็น แบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้าของหลักสูตร ด้านกระบวนการของหลักสูตร ด้านผลผลิตของหลักสูตร และ ด้านองค์ประกอบของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นสาขาวิชา พบว่า หลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นสาขาวิชาเคมี มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่สุด

 

The purpose of this research was to evaluation Bachelor of Science Program (2006), Faculty of Science and Technology Rajabhat Nakhonsawan University. The evaluation covered the program’ inputs, processes, outputs and components. The 121 the fourth year students samples consisted of Mathematics Program, Chemistry Program, Biology Program, Industrial Physics Program, Computer Science Program, Information Technology and Communication Program, Environment Science Program and Public Health Program. The research instrument was 5 ratingscale questionnaire. Data were analyzed using mean and standard deviation.

Research findings were as follows:

Regarding the inputs, processes, outputs and components it were found that the samples’s opinions at a high-level rating scale on Bachelor of Science Program of 2006. The samples’s opinions at a high-level rating scale on Mathematics Program, Biology Program, Industrial Physics Program, Computer Science Program, Information Technology and Communication Program, Environment Science Program, and Public Health Program, while the Chemistry students’ opinions at the highest-level rating scale on Chemistry Program.

Article Details

Section
บทความวิจัย