ความมีชีวิตรอดของสาหร่ายที่ผลิตพอลิแซ็คคาร์ไรด์ในดิน

Main Article Content

สุมิตรา หมู่พยัคฆ์

Abstract

จากการคัดเลือกสาหร่ายจากดินจังหวัดนครสวรรค์ 3 สายพันธุ์ ( Anabaena sp., Nostoc commune and N. paludosum) ที่ผลิตพอลิแซ็กคาร์ไรด์ในอาหารเพาะเลี้ยง สาหร่ายแต่ละสายพันธุ์ ถูกเพาะเลี้ยงด้วยความเข้มแสงที่เหมาะสมเพื่อการผลิตมวลชีวภาพปริมาณสูง สำหรับปัจจัยการเจริญ ด้านอื่นเหมือนกันคืออาหารสูตร BG-11 อุณหภูมิ 30๐ ± 2๐C นำมวลชีวภาพของสาหร่ายไปจัดชุด การทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่ออธิบายลักษณะความรอดชีวิตของสาหร่ายในดินจากอำเภอตากฟ้า หลังจากบ่มดินด้วยมวลชีวภาพของสาหร่ายเป็นเวลา 14 วัน วัดความมีชีวิตอยู่รอดของสาหร่าย พอลิแซ็กคาร์ไรด์ที่ละลายออกมาสู่น้ำดิน คาร์โบไฮเดรตทั้งหมดในดิน ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง และลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกนำมาเปรียบเทียบกัน เพื่อนำสาหร่ายทั้ง 3 สายพันธุ์ ไปวางแผนการทดลองในขั้นต่อ ๆ ไป

Article Details

Section
บทความวิจัย