การศึกษาปริมาณฟอร์บอลเอสเทอร์ในปุ๋ยหมักที่ผลิตจากกากสบู่ดำ

Main Article Content

อนุวัตน์ แสงอ่อน
ฤทัยรัตน์ โพธิ
ปฏิวิชช์ สาระพิน

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณฟอร์บอลเอสเทอร์ในปุ๋ยหมักที่ผลิตจากกากสบู่ดำ ซึ่งเป็นพืชพลังงานที่มีรายงานผลการศึกษาว่าในกากที่เหลือจากกระบวนการแยกน้ำมันแล้วมีธาตุ อาหารหลักของพืช (NPK) ในปริมาณที่สูง แต่มีการรายงานความเป็นพิษเนื่องจากฟอร์บอลเอสเทอร์ซึ่ง เป็นสารที่มีความเป็นพิษปนเปื้อนอยู่ โดยทำการทดลองผลิตปุ๋ยหมักที่มีส่วนผสมของกากสบู่ดำจำนวน 7 สูตร ประกอบด้วย สูตรที่ 1 กากสบู่ดำ + พด.1 สูตรที่ 2 ปุ๋ยกากสบู่ดำ + ขยะสารอินทรีย์ + พด.1 สูตรที่ 3 ปุ๋ยกากสบู่ดำ + มูลโค + พด.1 สูตรที่ 4 ปุ๋ยกากสบู่ดำ + ขยะสารอินทรี + มูลโค + พด.1 สูตรที่ 5 ปุ๋ย ขยะสารอินทรีย์ + พด.1 สูตรที่ 6 ปุ๋ยขยะสารอินทรีย์ + มูลโค + พด.1 และสูตรที่ 7 ปุ๋ยมูลโค + พด.1 แล้ว นำปุ๋ยหมักที่ได้ไปวิเคราะห์หาปริมาณฟอร์บอลเอสเทอร์ด้วยเครื่อง HPLC ผลการศึกษาพบว่าปริมาณ สารฟอร์บอลเอสเทอร์ในตัวอย่างกากสบู่ดำ 0.7746 มิลลิกรัมต่อกรัม ในส่วนของปุ๋ยหมักผลการศึกษา พบว่าปุ๋ยหมักสูตร กากสบู่ดำ + มูลโค + พด.1 ตรวจพบปริมาณสารฟอร์บอลเอสเทอร์สูงสุด 0.9074 มิลลิกรัมต่อกรัม และยังพบสารฟอร์บอลเอส-เทอร์ในปุ๋ยหมักสูตรอื่นที่ไม่มีส่วนผสมของกากสบู่ดำ ด้วย *

Article Details

Section
บทความวิจัย