เชื้อเพลิงไฮโดรเจน…เทคโนโลยีสีเขียว

Main Article Content

วิรังรอง แสงอรุณเลิศ

Abstract

ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับปัญหาสภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงฟอสซิล และราคาของพลังงานที่สูงอย่างต่อเนื่อง คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) เป็น
มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ทั้งจาก
เครื่องยนต์สำหรับการขนส่ง การกำจัดมลพิษหรือลดมลพิษดังกล่าวสามารถทำได้โดยหาระบบ
พลังงานที่ยั่งยืนในอนาคตซึ่งอยู่บนพื้นฐานของพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ดังเช่นไฮโดรเจน ไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิงเป็นหนทางสำคัญที่ถูกคาดหวังเป็นอย่างมากใน
การที่จะแก้ปัญหาด้านพลังงานในอนาคต ปัจจุบันมีงานวิจัยในประเทศศึกษาด้านนี้มากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell system) ซึ่งจัดเป็นระบบเชื้อเพลิงที่ให้
พลังงานสูง ระบบดังกล่าวจะอาศัยไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง
การที่ไฮโดรเจนเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่ได้รับความสนใจกับการเป็นพลังงานใน
อนาคต เนื่องจากสามารถผลิตจากแหล่งพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และไม่หมดไป เช่น น้ำ
ชีวมวล และแสงอาทิตย์ เป็นต้น จึงก่อให้เกิดการพัฒนาด้านพลังงานไฮโดรเจนอย่างยั่งยืน
ไฮโดรเจนถูกนำไปใช้ในระบบผลิตกระไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่ง
ประยุกต์ใช้กับทั้งยานพาหนะและโรงไฟฟ้า โดยเซลล์เชื้อเพลิงเปลี่ยนพลังงานเคมีของเชื้อเพลิง
ไฮโดรเจน และออกซิเจน เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง โดยที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมเพราะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ไฟฟ้าและน้ำ ซึ่งต่างจากเชื้อเพลิงอื่นที่มีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ [1]

Article Details

Section
บทความวิชาการ