ารวิเคราะห์ตะกั่วและแคดเมียมพร้อมกันโดยใช้ขั้วไฟฟ้าไส้ดินสอต้นทุนต่ำ ด้วยเทคนิคดิฟเฟอร์เรนท์เชียลพัลส์แอโนดิกสตริปปิงโวลแทมเมทรี

Main Article Content

อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ และคณะ

Abstract

บทคัดย่อ

               การตรวจวัดที่ง่ายและพร้อมๆ กันของโลหะหนักได้แก่ ตะกั่ว และแคดเมียม ด้วยการใช้เทคนิคดิฟเฟอร์เรลเซียลพัลส์แอโนดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรีร่วมกับขั้วไฟฟ้าคาร์บอนจากไส้ดินสอ โดยหาสภาวะที่เหมาะสมภายใต้อิทธิพลของเวลาการเก็บสะสมโลหะ ศักย์ไฟฟ้าของการเก็บสะสมโลหะ และอิเล็กโตรไลต์ ได้แก่ ชนิด และพีเอชของอิเล็กโตรไลต์บนการตอบสนองของเทคนิคดิฟเฟอร์เรลเซียลพัลส์แอโนดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรี ผลการทดลองพบว่าได้สภาวะที่เหมาะสมดังนี้ สารละลายอิเล็กโตรไลต์อะซิเตตบัฟเฟอร์ pH 5 เวลาและศักย์ไฟฟ้าที่เหมาะสมอยู่ที่ 90 s และ -1.0 V ตามลำดับ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการวิเคราะห์ตะกั่วและแคดเมียมจะปรากฎที่ศักย์ไฟฟ้าออกซิเดชันที่ต่างกันนั่นคือ -0.53 และ -0.79 V สำหรับตะกั่วและแคดเมียมตามลำดับ ทั้งสองโลหะหนักมีช่วงของความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรงอยู่ที่ 200 ถึง 1750 ppb และขีดจำกัดการตรวจวัดอยู่ที่ 100 ppb

Article Details

Section
บทความวิจัย