การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสารระเหยเบนซีนโดยเทคนิคพาสซีฟ

Main Article Content

ชลดา ธีรการุณวงศ์ และคณะ

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสารระเหยเบนซีนโดยเทคนิคการเก็บตัวอย่างแบบพาสซีฟแล้ววิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี จากผลการศึกษาพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับคือ ถ่านกัมมันต์ปริมาณ 4 กรัม อะซิโตนปริมาตร 10 มิลลิลิตร และระยะเวลาในการสกัด 15 นาที โดยมีค่าร้อยละการคืนกลับของการสกัดเท่ากับ 91.46 ส่วนสภาวะที่เหมาะสมของเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ คือ อุณหภูมิส่วนฉีดสารคอลัมน์ และเครื่องตรวจวัด เท่ากับ 55, 150, 150 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ซึ่งใช้เวลาในการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 3.00 นาที เมื่อนำหลอดดูดซับไปเก็บตัวอย่างบริเวณพื้นที่สำรวจ พบว่าเบนซีนมี ความเข้มข้นในช่วง 0.86-3.26 มิลลิกรัมต่อลิตร

Article Details

Section
บทความวิจัย