ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครสรรค์

Main Article Content

ภคินี คงสิบ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ กลุ่มประชากรที่ศึกษา โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรทั้งหมด คือ นักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ ป.4 ถึง ป.6 ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง อ.เมือง จ. นครสวรรค์ จำนวน 53 โรงเรียน จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ จำนวน 326 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าสถิติ    ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ คือ ความรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการ และการออกกำลังกาย อยู่ในระดับสูง ทัศนคติเกี่ยวกับภาวะโภชนาการและการออกกำลังกายอยู่ในระดับสูง และการปฏิบัติเกี่ยวกับภาวะโภชนาการและการออกกำลังกายอยู่ในระดับสูง 

Article Details

Section
บทความวิชาการ