แนวโน้มใหม่ของเทคโนโลยีสุขภาพ

Main Article Content

ธิติมา บุญเจริญ

Abstract

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ที่เจริญก้าวหน้าอย่างยิ่งในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตของบุคคล  คำว่าเทคโนโลยี มาจากภาษาอังกฤษว่า Technology แต่เดิมคำนี้เป็นภาษากรีก คือคำว่า Technologia ซึ่งหมายถึง “การกระทำอย่างมีระบบตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายไว้ว่า เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม คำว่าเทคโนโลยี (Technology) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คำว่า Tech = Art ในภาษาอังกฤษ และคำว่า Logos = A study of คำว่า เทคโนโลยี จึงหมายถึง การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยสามารถนำไปใช้ในสาขาต่างๆ กัน และเรียกชื่อไปตามสาขาที่ใช้ เช่น เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวิตประจำวัน และเทคโนโลยีการแพทย์ ส่วนคำว่า สุขภาพ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 กล่าวว่าสุขภาพ หมายถึง ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้คำจำกัดความของสุขภาพในธรรมนูญองค์การอนามัยโลกว่า สุขภาพ (Health) หมายถึงภาวะแห่งความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี ไม่ใช่เพียงแต่ความปราศจากโรคหรือทุพพลภาพเท่านั้น

Article Details

Section
บทความวิชาการ