การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากต้อยติ่งในการยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus

Main Article Content

ศิริวัฒนา ลาภหลาย

Abstract

ในการวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาถึงฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากต้อยติ่งและหญ้าแห้วหมูในการยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus TISTR1466 ด้วยวิธี disc diffusion พบว่า ที่ความเข้มข้น 300 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ของสารสกัดของใบต้อยติ่ง ลำต้นต้อยติ่ง เมล็ดต้อยติ่ง ใบหญ้าแห้วหมูสด ใบหญ้าแห้วหมูแห้ง ดอกแห้วหมูสด และดอกแห้วหมูแห้ง ไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus TISTR 1466   ส่วนสารสกัดหัวหญ้าแห้วหมูสดและหัวหญ้าแห้วหมูแห้ง สามารถยังยั้งการเจริญของเชื้อได้ ขนาดเฉลี่ยของพื้นที่ยับยั้งการเจริญ 6.89±0.33 และ 7.89±0.33 มิลลิเมตร ตามลำดับ   เมื่อนำสารสกัดหัวหญ้าแห้วหมูสดและหัวหญ้าแห้วหมูแห้งไปทดสอบต่อด้วยวิธี broth microdilution พบว่า สารสกัดหัวหญ้าแห้วหมูสดและหัวหญ้าแห้วหมูแห้งมีค่า MIC (minimum inhibitory concentration) ต่อเชื้อ S. aureus TISTR 146 ที่ 380 และ 42.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ จากการศึกษาความแม่นยำของวิธี resazurin MIC assay โดยการหาค่า MIC เปรียบเทียบกับวิธี broth microdilution พบว่า ค่า MIC ที่ได้จากวิธี resazurin MIC assay มีค่าสูงกว่าค่า MIC ที่ได้จากวิธี broth microdilution เพียงเล็กน้อย

Article Details

Section
บทความวิชาการ