การผลิตไฮโดรเจนด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์

Main Article Content

ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์

Abstract

การศึกษาวิจัยการการผลิตไฮโดรเจนด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาปริมาณแก๊สไฮโดรเจนที่ผลิตได้ ด้วยกระบวนการแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบมีแผ่นสะท้อนแสง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิตไฮโดรเจนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาการผลิตไฮโดรเจนจากอิเล็คทรอไลเซอร์ ผลการทดสอบส่วนสุดท้ายพบว่าปริมาตรการเกิดก๊าซไฮโดรเจนแปรผันตรงกับค่ากระแสไฟฟ้า โดยพบว่าปริมาตรเกิดของไฮโดรเจนนั้นสามารถเขียนเป็นสมการเชิงเส้นได้ดังนี้ Y = 8.4723x - 0.4345 เมื่อ Y คือปริมาตรการเกิดไฮโดรเจน และ X คือกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอิเล็คทรอไลเซอร์ จากสมการพบว่าหากจ่ายกระแสไฟฟ้า 1 A ให้อิเล็คทรอไลเซอร์ จะสามารถผลิตไฮโดรเจนได้ประมาณ 8.04 ml/min ประสิทธิภาพเฉลี่ยของอิเล็คทรอไลเซอร์และประสทธิภาพของระบบผลิตไฮโดรเจนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีแผ่นสะท้อนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 10 และ ร้อยละ 1.2 ตามลำดับ ที่ความเข้มแสงอาทิตย์ตั้งแต่ 150 W/m2 เป็นต้นไป

Article Details

Section
บทความวิชาการ