ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ฯ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Main Article Content

พีรพัฒน์ คำเกิด

Abstract

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่ ร่วมกัน คิด  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1  ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  ร่วมกันคิด  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา (3)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1  ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  ร่วมกันคิด  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญากับเกณฑ์ร้อยละ 60 และ (4) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  ร่วมกันคิด  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2556 จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1)แผนการสอนรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1  โดยใช้การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  ร่วมกันคิด  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญาที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จำนวน 25 ข้อ มีความตรงเชิงโครงสร้างและมีความเที่ยง .88 (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ มีอำนาจจำแนกระหว่าง .16-.70  ความยากง่ายระหว่าง .22-.93 และความเที่ยง .52 และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน จำนวน 15 ข้อ มีความเที่ยง .87

                ผลการวิจัยพบว่า

                1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  ร่วมกันคิด  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1  ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  ร่วมกันคิด  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1  ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  ร่วมกันคิด  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                4. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  ร่วมกันคิด  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญามีความพึงพอใจในการเรียนในระดับมาก

Article Details

Section
บทความวิจัยในชั้นเรียน